Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: 30 m PAROCHIE H.QDA, 6e zondag na Paeen. Zondag: 8.30 uur leesmis voor de overleden familie Hermans-Aerts, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, waaronder het H,Vormsel wordt toe-* gediend aan de kinderen van de 6e klas, 11.30 uur leesmis voor zekere intentie Maandag: 8 uur weekdierst voor lamberdina lemmens-Poele. Pinsdag: 8 uur weekdienst voor Johanna Hendriks- lent. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Claessens—Engels. Donderdag:8 uur leesmis voor Lazzherdina Lemmens-Poels besteld do-^r de be- jaardenvereniging. Vrijdag: 8 uur leesmi3 voor Willem Volleaberg, 14.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Bekkers- Hendrix. Zaterdag: 19.00 uur leesmis voor Peter Joh. PMlipsen. Misdienaars. zaterdag: 19,00 uur Willy en Peter P,Koonings. Zondag: 8.30 uur Peter en ieo van Soest, 10 uur Joïmy Houben en Rene van t)ijck, 11.30 uur Ludo en Robert Arts. Gedoopt: Yvonne Potten. H.Vorms"el. Op zondag 26 Mei zal onder de Hoogmis van 10 uur door Mgr.Meer- tens, vicaris van het Bisdom,, aan de kinderen van de 6e klas het H,Vorm sel worden toegediend. 't Vormgel. Op zondag 26 Mei a.s. zullen de leerlingen van de 6e klas gevormd worden. Bit gebeurt tijdens de Hoogmis van 10 'uur.Wil len de ouders met hun vormelingen s.v.p. vooraan in de kerk plaatsnemen. Tijdens de recente .ouderavond over t Boepsei en 't Vormsel werd er door een der ouders 't idee gelanceerd om bij het toedienen van t Vormsel de doopkaara mede te brengen. Van onze zijde ie toen toegezegd om via een enquete hierover te beslissen. Na nader beraad hebben we ingezien, dat dit om practische redenen, ook tijdens de dienst, niet uitvoerbaar is,s«- dat we hopelijk met Uw goedvinden deze enquete achterwege hebben gelaten. Gemengd .koor,, ^xijeri van het koor de mis komen zingen op Vrijdag 31 Mei om 2.30 uur- n.m.vo r het bruidspaar Bekkers- Hendrix. "R \"RO"RAWTC* Afd.Verzekeringen. Be komende 2 weken zal onze verzekeringsad viseur, J. van Lipzig wegens vacantie afwezig zijn. Be verzekeringen zul len zoveel mogelijk normaal via onze bank worden afgewerkt, waarbij wij in speciale gevallen een beroep kunnen doen op de verzekeringsadviseur van een buurtbank. Voor Epeodgevallen in de weekends kunt U zich wenden tot de Heer Stiphout of Bhr. Tieten. Gaarne willen wij U vragen om van het hiervoor vermelde nota te nemen. 24 Mei 1974

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1