Ysselsteyns .Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12e jaargang no: 25 19 April 1 Parochie B.Oda, 1e Zondag na Pasen, Beloken Pasen. Zondag: 8.30 uur leesmis voor een zieke» 10 uur Hoogmis gestichte H.Mis t.e.v. O.L. Vrouw voor de Gezusters Mulders,- 11.30 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor Jacob Arts, Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Gertruda Claessens-Michels. Woensdag: 8 uur leesmis voor Maria Wismans- van Vegchel. Donderdag:8 uur leesmis voor de overleden familie Pouwels-Voesten. Vrijdag: 8 uur weekdienst voor Lamberdina Lemmens-Poels. Zaterdag; 19.00 uur leesmis voor de overleden familie Janssen. Misdienaars^ Zaterdag: 19.00 uur Willy en Peter PKooningsZondag8.30 uur Peter en Leo van Soest, 10 uur Johny Houben en R.ene van Dijck,' 11,30 uur Ludo en Robert Arts. Be vastenactie bracht in onze Parochie op de mooie som van f.2,135. waarvoor hartelijk dank. Basisschool. j$0gen wij hierbij de ouders van de leerlingen van de 2e en 6e klas uitnodigen voor de ouderavond, welke gehouden wordt i.v.m, de 1e H.Communie en 't Vormsel op Dinsdag 23 April om 8 uur in het Gemeenschaps huis. Pater De Hoeson zal op deze avond als "spreker optreden. De leerlin gen van de 2e kla3 doen op Zondag 5 Mei de Eerste H.Communie, terwijl de leerlingen van de 6e klas op Zondag 26 Mei, tijdens de Hoogmis gevormd sullen worden. Raadslid Jènniskens maakt bekend dat er momenteel diverse gega digden zijn om ook de 8 nog resterende woningen in het nieuwbouwplan te bouwen. In overleg met Gemeente en Makelaarskantoor v.Soest zal getracht worden om vergunning te verkrijgen om deze 8 woningen HU te bouwen, waar voor een redelijke kans aanwezig is. Zoals bekend is de subsidieregeling aanmerkelijk verbeterd, zodat de jaarlijkse lasten kleiner zijn geworden. Voorwaarde om spoedig vergunning voor deze bouw te verkrijgen is echter dat er minstens 8 IJsselsteynae gegadigden zijnvoor deze woningen, dis G daarom intresse hebt voor deze woningen dan gelieve U zich in verbinding te stellen mt-1 Makeinur-Tianouui- vau jucbc Uc Vonr-ay, en U als gegadigde -fcA mei den. zonder verdere verplichtingen,. Daar een en ander snel aange pakt- moet'worden om de bouw spoedig te verwezelijken,dienen deze opgaven zeer spoedig, liefst binnen enkèle dagen, maar uiterlijk op Vrijdag 26 April bij makelaarskantoor van Soe'st binnen te zijn. Raadslid Jenniskens en ook Makelaarskantoor van Soest geven gaarne nadere inlichtingen. L.V.B. kirren. Maandag 22 April om 8.00 uur grote kienavond van de B.V.B. In zaal' Róelanzia. In november vieren wij ons 40- jarig bestaansfeest en hiervoor zullen wij enkele kienavonden organiseren.Mevr.Smeets en Mevr. Thoon* sullen voor deze avonden ook de prijzen kopen, en de dames die gere geld komen kienen weten wat dit betekent.Maar naast onze vaste kiensters honen wil natuurlijk alle andere leden te mogen begroeten^om er samen een gezellige avond van të~maken. U brengt toch allemaal een introduce mee 2 Hoe mear zielen hoe meer vreugde. Tot ziens a,s. Maandag om 8 uur in zaal Roelanzia. Op Zaterdag 27 en Zondag 28 April aan de kerkdeur collecte voor de Sakor, de Ned.vereniging voor kinderbescherming.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1