Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: 24 Parochie H.Oda. Hoogfeest van Fasen. Paaszondags8.30 uur leesmis voor Maria Wismans- van Vegchel, 10 uur Hoog mis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor zekere intentie. PaasmaandagsPeestdag van devotie, 8.30 uur leesmis voor de familie Ver geldt- Burgers, 10 uur Hoogmis Tzoor zekere intentie. Rusdag: 8 uur weekdienst voor G-ertruda Claessens-Michels. «>^ehsdags8 uur gesticht jaargetijde voor Antoon Swinkels en Johanna van Doorn. Donderdags8 uur leesmis voor Louis, Harrie en Jacob Arts. VrijdagsS uur maanddiensy voor Gerrit Coenen. Zaterdags 19.00 uur leesmis voor Gerrit van Dijek. Misdienaars. Zaterdag: 19.00 uur Hans Teunissen en Twan de Wit. Zondag: 8.30 uur Willy en Peter P.Koonings, 10 uur Peter en Leo van SoesTJ 11.30 uur Johny Houben en Rene van Dijck. DENK AAN DE VASTENACTIE. Paasdag 2e inzameling in de Kerk. U kunt uw bijdrage ook storten of overboeken op de rekening t.n.v. de Vas tenactie 1974-j bij de RABOBANK. Basisschool. -pe leerlingen van de basisschool hebben de gehele volgende week PaasvacantieMaandag 22 April a.s. begint de school dus weer. Ouderavond. Op dinsdag 23 April a.s. zal er in hetGemeenschapshuis een ouderavond worden gehouden voor de ouders van de kinderen die dit jaar de ^erste H.Communie doen2e klas) en die gevormd zullen worden (6e klas). V( hebben om diverse redenen gemeend er goed aan te doen dit evenals ver leden jaar, in één avond samen te vatten. AARDGASnieuws over aardgas op de kerdorpen. Volgens raadslid H.Jenniskens ons mededeelde zal het aardgas op de kerkdorpen uiterlijk eind November 1974 zijn aangelegd, zodat hiermede bij de aanleg van C.V. rekening kan worden gehouden. in de dorpsraadvergadering kwamen o.m. de volgende punten aan de orde. Straatnaamgeving in Uitbreidingsplan. Door de gemeente is advies gevraagd wat betreft de verbindingsweg Puttenweg—Timmermannsweg, hiervoor werd voorgesteld Pionierstraat. Voor de weg waaraan de bejaardenwoningen worden (rondom 'n pleintje) gebouwd, hiervoor was aanvankelijk reeds de naam Vermeulenstraat doorgegeven, maar diir was vanuit gemeentelijk oog punt bezwaarlijk om 2 redenen n.l.s 1.De persoon oud-schoolhoofd van IJs- selsteyn is nog in leven. 2.Doet denken aan oud raadslid A.Vermeulen. Thans is echter als eventuele naam Odaplein of Kernplein voorgesteld. Aardgas. Binnenkort zal een aanvang gemaakt worden met .deaanleg van ward- gas voor de kerkdorpen. In verband met de ventuele aansluiting van verede— lingsbedrijven werd door de gemeente een opgave gevraagd van hetenergie verbruik voor het agrarische gedeelte van ÏJsselsteyn.Dit is inmiddels in samenwerking met het dagelijks bestuur van de LLTB. en RABO— bank onge steld. zie verder.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1