"\f QQ.o1 c! I" mm Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: Ji üöviól/O1 V ilü 22 Februari 1974. Parochie Il.Oda. 7e Zondag na Driekoningen,Vastenavondzondag Zondag: 3.30- uur leesmis voor Maria van Soest- Swinkels, 10 uur gesticht jaargetijde voor Pastoor Hillebrandt, 11.30 uur leesmis voor de Parochie Maandag: 8,30 uur leesmis voer Maria Wismans- van Vegchel, Dinsdag: 8.30 uur leesmis voor de overleden familie Jeurissen-Jane.een. Woensdag: Aswoensdag, 19.00 uur avondmis, weekdienst voor Gerrit Coenen, voer en na de mis uitdeling van de askruisjes, Donderdag:8 uur leesmis voor Gerard Geur'ts. "Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis t.e.v. K.ÏIart van Jezus, voor Gerrit Coenen besteld door de buurt. Zaterdag.: 19.00 uur jaargetijde voor Willem Winnen en Theodora Holtermans. Zaterdag: 19.00 uur Johny Houben en Rene van Dijck, Zondag: 8,30 uur Ludo eri Robert Arts, 10 uur Hans Teunissen en Twan de Wit, 11,30 uur Willy en Peter P.Koonings. Ds eerste I-I.Communie van de kinderen zal zijn op Zondag 5 Mei. Het vormsel zal worden toegediend op Zondag 26 Mei onder de Hoogmis van 10 uur. Basisschool. T In verband met carnaval en spreiding der vacantïes en vrije dagen, hebben de kinderen de gehele volgende week vrijZoals bekend heb ben de kinderen op 7 December een extra vrije dag gekregen, i.v.m. bespa ring der stookkosten. Deze dag zal ingehaald worden op Vrijdag 24 Mei a.s. (daags na Hemelvaartsdag), welke oorspronkelijk als vrije dag was bedoeld. De leerlingen van de 2e klas doen dit jaar hun Eerste H.Communie op Zondag 3 Mei a.s. De leerlingen van de 6e klas zullen dit jaar op Zondag 26 Mei a.stijdens de Mis van 10 uur gevormd worden. RABOBANK. Openstelling met de carnavalsdagen. Met carnaval zal er een be perkte openate111ng zijn en" wel ALLEEN op MiiA'NDAGMORGEN van 9 tot 12.30 u Maandagmiddag en dinsdag de gehele" 'dag is de bank GEBDÜTEïï. Mogen wij vragen om hiermede rekening te houden, zodat wij ook gelegen heid hebben om Carnaval te vieren. T V "R Wereldvrouwengebedsdag 1 Maart. Deze gebedsdag is een aantal jaren geleden-Stoor"vrouwenorganisaties van diverse gezindten ingesteld. Wereld vrouwengebedsdag heeft dit jaar als thema "Maak ons vredestichters". In samenwerking met N.K.V. Vrouwengilde, Christelijke Vrouwenbeweging en ae L.V.B. is in de kring Venray ook een gebedsdienst georganiseerd. Deze dienc begint om 19.30 uur in "Jerusalem" en duurt één uur. De tekst van de dienst is daar ook verkrijgbaar. Tevens zal een jongerenkoor en orkest de dienst opluisteren. We hopen dat er van onze afdeling ook damee op vrijdag 1 Maart aan deze dienst zullen deelnemen. Van 15-17 Maart, weekend voer ouders. Thema: maatschappelijke en gods dienstige ontwikkelingen op het platteland. Het weckend begint op vrijdag avond. Cursusleiding:Frans Heckman, kosten f.50.per persoon. Van 11 - 1ü Maart: Cursusweek voor moeders.Thema: wat is eigenlijk luisteren, is luis teren mogelijk.. Praten kinderen tegenwoordig anders. Bestaat er geen gene ratiek.loof Cursus leiding: Ans Hobbelink, Hennie v.d, Heyden,Haris Plan je, kor ten f.110.— per persoon. sie verder.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1