Redactie: Boerenleenbank 12 6 jaargang no: 15 15 Februari 1974. Parochie H.Oda. 6e Zondag na Driekoningen. Zondag: 0.30 uur jaargetijde voor Petronella Cox- do Lauw, 10 uur Hoog mis jaargetijde voor Willem Jacobs en overleden familie, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur waekdienst voor Gerrit Ccenen. Dinsdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Peter Wilmsen, Petronella Lit- jens en hun zoon Simon. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Kuystermans Donderdag:.8 uur leesmis voor de overleden familie Janssen- Jordans. Vrijdag: 3 uur leesmis voor de overleden familie Pouwels- Vsnoten, 14.30 uur H.Mio uit dankbaarheid bij het 25- jarig huaweli.jk van Ver geldt - Ousters. Zaterdag: 19.00 uur leesmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens. Saterdag: 19.00 uur Peter en Leo van Soest. Zondag: S.30 uur dohny Houben en Rene van Dijek, 10 uur Ludo er. Robert Arts, 11.30 uur Hans Tennissen en 2wan de Wit. KjQg.SfijSlM Usselsteyn. Bi_. ^et axux^en van ge indieningstermijn voer can- didaten voor de kerkdorpenlij et bleek slechts een oandidaat te zijn inge diend. Het kies comité' acht het wenselijk, dat mede in verband met een even tuele tussentijdse opvolging tenminste 2 candidaten uit Usselsteyn op de ze lijst geplaatst worden. Men heeft alsnog besloten om de indieningster mijn te verlengen tot a.s. Woensdag 20 Februari om 12.00 uur. Voor de pro cedure verwijzen we naar IJ.N.B. van 1 Februari. RABOBANKAigomejie vergadering. Nadat aanvankelijk do Algemene Vergadering van onze bank een week eerder was gepland, is thans in overleg met het be stuur van de L.L.T.B. Usselsteyn besloten om deze vergadering te combi neren met de do^r de L.L.T.B. te houden culturele avond, waar Pater He uk- man "aanwezig zal zijn. Daarom delen we nu reeds mede dat deze gecombineer de bijeenkomst wordt gehouden op DONDERDAG 21 Maart 1974, inrhet Gemeen schapshuis. Allereerst zal dan de" Algemene vergadering van de Bank worden gehouden en daarna zal Pater Heckman vnor de L.L.T.B. optreden. In ver band met deze combinatie zullen we met onze algemene vergadering echter moeten beginnen om HALF ACHT en wij hopen dat onze leden dan zoveel moge lijk aanwezig zullen zijn. Nadere mededelingen hierover zullen t.z.i. vol gen, terwijl ook de agenda t.z.t. zal worden toegezonden. K.P,J.L. 2ondag j.l. werd wederom de jaarlijkse kringcross van de kring Vonray georganiseerd. Deze werd gehouden.in de Rouwkuilen te Usselsteyn. Onze leden behaalden de volgende prijzen: aspiranten 2e prijs,Maria Pou wels, 3e prijs Annie Derikx, 4e prijs Annemie Spreeuwenberg. Junioren: 1e prijs Lucy Janssen, 2e prijs Diny Peeters, 3e prijs Mariet Spreeuwenberg, 4c prijs Marie-José Tilleman, Senioren: 1e prijs Franca Hendnx, 2e prijs Jet Spreeuwenberg3e prijs Thea Jaspers, 4e prijs Martina Spreeuwenberg. Omdat onze afdeling zoveel prijzen behaalde, kregen we in alle drj.» de categoriëri de wissclbeker.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1