ggif- If q q 431 a fr ;oirrr. a. Redactie: Boerenleenbank 12 e jaargang no: 12 U i 1EfppjmDp; -fi 18 Januari 1974 Parochie H.Oda, iaterdag: iondag: go Zondag na Driekoningen, 19-50 uur leesmis voor Lambert Janssen. 8.50 uur leesmis voor de familie Vergeldt- Ousters,10 uur Hoogmis voer de Parochie, 11.50 uur locsmis voor zekere in tentie, ïlarda Wis man e Jacob Arts voor Hemde us Maessen, tv)aria Mans en Jac.Maessen. voor voor voor van Vegehel. i'hcmas Mie he ls en <li sabeth Rongen, voor intentie van de fam.Verheyen-Vorstegen. Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zat ex-dag '-r',tËln Zaterdag; 19 30 uur Johny Hoübén en Pene van Dijck. Zondag; 8.3° uur Ludo er. Robert Arts, 10 uur Hans 'tennissen en Twan de Wit, 11.30 uur Will./ en Peter P K o oning seekdi ens t3 Ludo en Robert Arts. De. missen zijn dit weekend als 19-30 uur on z ondag 8.30, 1000 cn 11 de enquete wordu in de missen gegeven 8 uur leesmis 8 uur leesmis 8 uur leesmis 8 uur leesmis 8 uur leesmis 19 30 uur jaarp;etijde voor Jacobus Janssen. Zaterdag; de autoloze zondagen, dus zaterdag 1.30 uur. Wad ere mededelingen, over Be komende week is gelegenheid om de rente por 31 Decem- PiABOBAïïK er veer geiegennexa om ber te laten bijschrijven op spaar- en depositoboekjes» Wl'Jt IJ zien zoveel mogelijk houden aan de hieronder vermelde dag en tijd,Bij voorbaat dank, MAANDAG- 21 Januari: letter A fc/m li (familienaam) DINSDAG 22 Januari: letter L t./m H. V7GENSDAG 23 Januari: letter 0 t/m. t DONDERDAG 24 Januari; .'letter W t/m Zterwijl die dag ook degenen worden verwacht die op de hun aangewezen dag niet kunnen. U wordt verwacht tijdens de gewone openstellingsuren, te weten: s'morgens van 8.30 tot 12.30 uur en e'middags van 13-30 tot 16.00 uur. Mogen we vertrouwen dat komende week zoveel mogelijk alle spaar- on. dopo- s2.t0b.0ekjes waarop rente nog niet is bijgeschreven, worden aangeboden voor doze rentsbijschrijving. Gaarne hiervoor, bij voorbaat oase dank. Basisschool. 1 Do inzameling van oud papier en carton 0.0or en voor- onze schooljeugd is een bijzonder groot succes geworden, waarvoor onze dank. Zoals U woot kunnen de kinderen dit papier op vrijdagmorgen ïbleveren, Wo kunnen ons echter voorstollen,dat U vaak zo'n grote partij hebt zitten, dat de iast te zwaar wordt voor de kinderen. Daarom willen wij U medede len, dat U ten alle tijde (dus niet alleen vrijdags) dit papier kunt depo neren ond-er het afdak van de oude kleuterschool. Indien U dus om een of anderereden toch in de kom van het dorp moet zijn met Uw auto, dan zou U_ons (de. schooljeugd) een bijzonder groot plezier doen, indien TJ oud pa pier en carton op genoemde plaats zon willen deponeren. Bij voorbaat har telijk dank. J Dames gymclub. JondcrdaggroepDe les van o.onderdag 2l door van 8 tot" 9 uur nm. De los van 31 Januari wordt L.7.B. verplaatst naar Dinsdag 29 Januari van 8.30-9. dames 29 Januari de contributie betalen. - Januari gaat normaal ivrauitwi s s e1ing 30 uur nm. Willen de is- -i. 'i^s v it- ja.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1974 | | pagina 1