.euwsblac ii öö//i/3 bU J'MD Redactie: Boerenleenbank g no: i:2 e y< W?\ B.1--I r, 1 fl 4 December 1973. Parochie IIOda 3o Zondag van do Advert. ■Zaterdag: 18.30 uur le e smis voor Gerardus Vergeldt, 19-30 uur leesmis Zondag voor Maria van Sceet- Swinkels Maandag Dinsdag J eensdag wae-rua Leesnis voor de overleden familie 8.30 uur leesnis voor zekere intentie, 10 uur Hoogmis vc.or ae Parochie 8 uur maand dienst - voor Petrone i la van We'll- Thoone. 8 uur leesmis voor ^erardus Marcellis. 19.00 uur boeteviering waarna leesnis ver de familie Claceosm Muysers. Borxde.rdag1 9'30 uur ooe Lev ie 1 1 nt Verhcyen- Verstegen. Vrijdag: 20.00 uur boeteviering waarna leesmis voor Thomas jJichelo en Elisabeth Pongen Zaterdag18.30 uur leesmis voor Jacob Arts, 19-30 uur leesmis voor An te en van Asten. M~i {*-r' *5 ,~>ü.q,sl ^'S Zaterdag: 18.30 uur Johny Hcuben en Rene van Bi jok, '9.30 uur Indo en Robert Arts. Zondag8.30 uur Hans Teunissen en Tv/an dé- Wit#. "0 uur Willy en Peter PKooningsVA ekdienètLudo en Robert Arts. Basissehool. PAPIERACTIE dóór 't KIND VOOR 't KIND, Aangezien er steeds meer vraag komt naar oud papier als grondstof en hot inzamelen daarvan thans bijzonder lonend blijkt ie zijn, zijn we er toé. overgegaan.om öe schoolkinderen de gelegenheid te geven dit papier weke lijks mee naar school te nemen en wel op VrijdagmorgenInnemen daarvan gebeurt dan tussen 8.30 en 9-00 uur. Wilt IJ er wel voor zorgen, dat het pier gebundeld ingeleverd wordt. Gezinnen waarvan geen kinderen de ba sisschool bezoeken, kunnen het pad er meegeven aan kinderen in ce buurt, I-Iicrvoor bij voorbaat onze dank. Met de opbrengst ervan wil en we de kos ten van 'het jaarlijkse schcd reisje en de school verati.ngsd.agen d rukken, en daarnaast ook bestemmen voor de prijzen tijdens de spelen on Koningin nedag. Kerstva.ca.nti.eDeze begirt- op- 'Vrijdag 21 December., en duurt t/m 2 «Januari 197^/Donderdag 3 Januari 'begint de schoo l den weer, u pe kleuters hebben kerstvacaxitie van Vrijdag 21 December t/m Woensdag 2 Januari. Donderdag 20 December ia dus de laatste sch.0.01- dag, en Donderdag 3 'Januari begint de school weer. Kinderen., die in de maand December 4 jaar zijn geworden, kunnen 3 Januari ook naar school. Hiermede wi L'Len wi.j onze leden uitnodigen voor het bijwonen van een inleiding door Burgemeester Fr.Schol3, met als onderwerp "Hoe rei.lt en zeilt het in de Gemeente". Speciaal met het oog op de komende gemeente raad averkiezingenhopen Wij dat vele leder: deze avond zullen bezoeken, welke gehouden zal worden op Maandag 17 December ir zaal Rongen in Oirlo, aanvang 19.30 uur VeeverzekeringIn verband met de veel voorkomende schadegeval 1 en is het bestuur genoodzaakt om een tweede bibetaling te heffen van 1/4 voor kot ien en pinken» Dit bedrag Zal bij de Rato- bank worden afgeschreven. y/ £-<t /*"-i ..jO; ïj £>j "j?- -?r TTv^i

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1