Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank i2 e jaargang no: 5 16.November 1973- Parochie H.Oda. Zaterdags Zondags Maandag DinsdagJ Woensdags 23e Zondag na Pinksteren. ieesmis voor de overleden familie van Dljck-Driessen, 18»50 uur 1-9.30 uur Ieesmis, jaargetijde veer Antonetta Smects- Vergslct-, 8.30 uur jaargetijde voer Martien Hubers, 10 uur Hoogmis, jaar getijde voor Johannes Pec-tors en Leonardina van Asten, 8 uur Ieesmis uit dankbaarheid voor de familie Buisse-Maessen. 8 uur leeenis voor de overleden familie hemmens- l'oeio. 8_uur jaargetijde voor Peter Winnen en Jeetruida Arts, Donderdags8 uur Ieesmis voor de familie Dcrifcx- Hendriks, 19.00 uur M.Mic t.e.v. K.Cecilia voor de levende en overleden leden van het zangkoor. Vrijdag: 8 uur Ieesmis voor ö-crard Marcellis, 14.30 uur H.ïis uit dank baarheid bij het 25- jarig huwelijksfeest van de familie de Wit je ore ts Zaterdags 13.30 uur Ieesmis voor Maria van Soest- Sw lakeis en de overle— lenen familie Smelts- Dinghs en hun dochter Elisabeth. 19.30 uur jaargetijde voor Martien Smits en Anna Weys en hun zoon intoon. Misaienaars. gaxgra&gs 18.30 uur Ludo en Robert Arts, 19.30 uur Hans Teu~ nissen en 'i'wan de Wit. Zondag: 8.30 uur Willy en Poter Koonings, 10 uur Peter on Deo van Soest. Basisschool. j,e gint ig w,3.er cp komst en evenals andere jaren zal het St. H olaascomitd, dat eveneens de Koninginnedagviering verzorgd, het St.Ni- colaasfeest - in do beide scholen eh tevensin hot Semeenscn.au shuis voor de "kleintjes" organiseren. Uiteraard kost dit drieledige eestgebeuren jaar lijks veel geld, maar we hebben nooit tevergeefs een beroep gedaan "hui aan- huis" op Uw financiële steun. Daarom zouden we deze jaarlijkse collecte, die verzorgd wordt door de leerlingen van de 6e klas gaarne an dermaal bij willen aanbevelen. Wat 'J geeft, p;eeft U por slot van reke- of van Uw naasten, Ir. de Loop van do volgende U aankloppen, en wij danken U.reeds bij voor- nlrg aan Uw eigen kinderen, week zullen de kinderen bij baat voer Uw bi j d rage Op maandag, 19 November a.s. wordt de jaarlijkse ouderavond gehouden in het GemeenschapshuisHet programma voor deze avond hebben wij reeds aan de kinderen moegegeven. Op 26- en 27 November werden de eerste z.g. kijkavonden^van uit schooljaar gehouden.....Een uitnodiging hiervoor ontvangt U ieziryiertxjd. Op woensdag 28 November krijsen de kinderen hst eerste ra nu or t van dit schooljaar mee naar huis. De St.Uicolaasviering in de kleuter- on basisschool vindt plaats op Dinsa dag 4 December. De viering in het Gemeenschapshuis zal i.v.m. de moge lij- ke"autoloze zondagen in de toekomst, na overleg met tJ allen op de komende ouderavond gesteld worden cp zaterdag 1, of zondag 2 December a.s. Groene Kruis^ 0erstvolgende zuigelingenburoau is niet op 22, maar °p 29 November

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1