Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 52. Paroohie H.Oda. 20e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 ,uur jaargetijde voor de overleden ouders Janssen-Smeets 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Harrie Maessen, Maria Maessen- Mans en Jac.Maessen, 11.30 uur leesmis voor de Paroohie. Maandag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Peters-Verstappen. Pinsdag: 8 uur leesmis voor Maria Wismans- van Vegchel. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie van Pijck-Prie-ssen. Ponderdag:8 uur leesmis voor Jac. Janssen. Vrijdag: eerste rvijdag van de maand, 8.00 uur leesmis t.e.v. H.Hart van Jezus voor Willem Vollehberg en overleden familie. Zaterdags 8 uur feest van de H.Hubertus, leesmis voor de levende en over leden leden van de Jachtclub IJsselsteyn, 19.30 uur leesmis voor de bedevaartgangers naar Wittem. Het feest van Allerheiligen wordt gevierd op Zondag 4 Bovember en Aller zielen op Maandag 5 november. Misdienaarszaterdag: 19.30 uur Willy en Peter P.Koonings. Zondag; 8.30 uur Peter en Leo van Soest, 10 uur Johny Houben en Rene van Dijck, 11.30 uur Ludd) en Robert Arts.. Peuter- opvang onder de mis van half twaalf. RIedere zondag kunt U uw km- d(eren) in de leeftijd van 2 tot 6 jaar onder de mis van half twaalf naar het Jeugdfeebouw "Pe Koel" brengen waar ze van 11.15 uur tot 12.30 uur wor den bezig gehouden door medewerkers van Jera f70 en Peuterspeelzaal. Pe ouders kunnen dan met gerust hart naar de kerk gaan. Voor deze kïnderop- ang wordt een kleine vergoeding gevraagd. s i s s 0 ii. 0 o -1 Op ma-stndag 5 November a.s. gaan we i.v.m. het rijden van de schoolbus weer draaien volgens de winterregeling. Pe schooltijden zijn dan als volgt: sfmorgens van 9.00 - 12.15 uur, s'middags van 1.15 uur 3.45 uut. Pe jaarlijkse ouderavond in het Gemeenschapshuis is voor dit schooljaar gepland op Maandag 19 November a.s. Sen programma dienaangaan de wordt tezijnertijd aan de kinderon meegegeven. 1- Ook dit jaar zal het N.K.V. weer de loten van Herwonnen Levens kracht ten verkoop aanbieden. Pit is ten bate van de T„B.C-bestrijding een de hulpbehoevende gezinnen. Paar er vorig jaar in IJsselsteyn ver schillende prijzen zijn gavallen, wordt deze loterij ten zeerste aanbevo len. LA.s. maandag 29 October om 19.30 kienen in cafe van Pijk. Woens dag 31 October Fondu- bijeenkomst, aangeboden door Het Nederlands Zuivel- bureau. Programma: Piars over de bereiding van verschillende Fonduefs en dipsausjes. Tijdens de pauze Fondue- eten, prijsvraag, kleurenfilm "Terra Culinairis". Iedere bezoekster krijgt een surprise. Na afloop prijsuitrei king. Slke 20r bezoekster een extra prijs. Aanvang 19.30 uur in het Ge meenschapshuis O 26 October 1973.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1