Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no:46 14 September 1973. Parochie H.Odè.. 14e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8.30 uur jaargetijde voor Jacob Arts, 10 uur Hoogmis voor Johan na v.d, We.yer, Catharina v.y. Weyer.en Zuster Gemma, 11.30 uur leesmis voor Nellie v.d. Munckhof- Janssen. Maandag: leesmis uit dankbaarheid. D_j.edag: 8 uur leesmia voor Victor Luyten. Woensdag: 8 uur leesmis vrr Martien Bus en echtgenote en Wim "Bus. Donderdag:8 uur leesmis voor Justinua Koppens en Lucia v.d. Brook. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Gerard Marcellis. Zaterdag: 19.30 uur leesmis vo"-r Jac.Janssen. Zaterdag: 19.30 uur Hans Teunissen en Twan de Wit. Zondag: 8.30 uur Willy en Peter P.Koonings, 10 uur Peter en Leo van SoeslTi 11.30 uur Johny Houben en Rene van Dijck. In de loop van de week krijgt Uw kleuter een bankopdracht mee naa* huis, i.v.m. betalen van het schoolgeld. Wilt U uw handtekening plaatsen en de bankopdracht weer mee naar school geven, daar wordt voor de verdere afwerking gezorgd. Zij, die niet via de Bib. betalen, kunnen op school contant betalen. H.»Kvr en BouwvakbondQp g en 10 Kovember zal de u.K.V, afd. IJsselsteyn tesamen met de "Bouwvakbond afd.IJsselsteyn hun 25- jarig bestaansfeeat jren. Hiertoe zal het bestuur van de beide afdelingen een receptie hou den op 9 November in het Gemeenschapshuis, van 7.30 tot 10.30 uur n.m. L V B Op maandag 17 September a.s. is onze jaarvergadering. Apenda: No tulen van het afgelopen jaar, Kasoverzicht, Afscheid van onze bestuursle den Mevr. v.Vegchel- Verheyen en Mevr. Binders-. Poels. Demonstratie van fijne puddingen door Mevr.Arts- Tacken. Aanvang 8.00 uur n.m. in het Ge meenschapshuis, Grote opkomst wordt verwacht, en zorg dat U op tijd aan wezig bent. Zeeverzekering. y0igende Week wordt de premie afgeschreven bij de Rabo bank van de September schatting, plus de premie van de bijsdhattingen van met tot September. De premie bedraagt i* voor de koeien en de pinken. Toneelvereniging^Or_e_sendq_ woenedag ig September om 8.00 uur in zaal Bos, houdt de toneelvereniging een ledenvergadering. Nieuwe leden zijn van harte welkom. De verzorging van de feestavond van de L.V.B. worst be sproken. Tevens ie er rolverdeling voor enkele schetsjes en voordrachten. Na ue vergadering is er gelegenheid tot betalen van de contributiedeze bedraagt f.7.50 per jaar. Rundveehouders van IJsselsteyn. Wij maken U attent op de fokveedag die ge houden wordT. te Wansaum op Zaterdag 22 September a.a.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1