Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 45. 7 September 1973. Zondag: Maandag: Dinadag Woensdag: Parochie H.Oda. 13e Zondag na Pinksteren. 8.30 uur leeamia voor Jan v.d. Staak, 10 uur Hoogmis gesticht jaargetijde voor Johannes Geurts en Maria Schreven, 11.30 uur leeamis voor de Parochie. 8 uur maanddienst voor Gerard van de Munckhof. 8 uur maanddienst voor Martlen Hubera. 8 uur maanddienst voor Petronella van Well- Thoonen. Donderdag:8 uur maanddienst voor Martinue Janssen. Vrijdag: 8 uur leeamis voor de overleden familie lemmens- Poels, 14.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Bongers- Lemmen. Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Maria van Soest- Swinkels. Misdienaars. za-terdag: 19.30 uur Ludo en Robert Arts. Zondag8.30 uur Hans Teunissen en Twan de Wit, 10 uur Willy en Peter PKoonings11.30 uur Peter en Leo van Soest. Het gemengd koor (kerkkoor) van Helden- Panningen komt de H.Mis opluis teren in IJsselsteyn op Zaterdag 8 September om 19.30 uur. Het koor staat onder leiding van Dhr. Sjaak Kusters, organist© Mevr. "Slly Kusters. Gregoriaanse mis, Signum magnum. Vaste gezangen, Missa Jubilaris van F. Vitadini. In plaats van offertorium, de Ave Maria van B.Somma, tijdens en na de communie: 1.Veni Jesu van L.Cherubini, 2. Ave Verum Corpus van W.A. Mozart, 3.Haec Dies van Federico Candana. Dorpsraad. Qp de vergadering van de Dorpsraad, welke de afgelopen week gehouden werd, ie het inmiddels gereed gekomen concept voor de binnenkort uit te geven gids van IJsselsteyn behandeld. Besloten werd om deze in een eenvoudige vorm samen te stellen en binnekort huis aan huis te bezorgen. T>t lid van het dagelijks bestuur en tevens ondervoorzitter werd Dhr. Th. v.d. Pas gekozen. De rooster van aftreden van de dorpsraad werd als volgt vastgesteld: In 1974 Jan Janssen en H.Jenniskens, in 1975 H.Pijnenborg, Th. v.d. Pas en Mevr. Jenniskens, in 1976 J.Houben, L.Arts en W.Arts, in 1977 P.v.d. Kolk, H.Phillpsen en de nog te benoenen afgevaardigde van de jeugd. GemeenteraadsverkiezingenIn 1974 zal de gemeenteraad weer opnieuw geko zen moeten worden. Ter voorbereiding hiervoor is het wenselijk dat er plaatselijk een comité' benoemd wordt dat met de voorbereidingen wordt be last. Besloten werd dat de gehele dorpsraad als zodanig zal fungeren, ter wijl het dagelijks bestuur voor de vergaderingen elders wordt afgevaar digd Toezending raadsstukken. Om de dorps- en wijkraden goed te informeren wor den voortaan de agendapunten van de raadsvergaderingen alsmede de stukken welke op de punten betrekking hebben aan hen toezezonden. Via de publie ke tribune ia het dan mogelijk hierover vragen te stellen. Verder ontvangt men ook maandelijks de verslagen van de rayoncoromissieDe volgende ver gadering van de dorpsraad werd vastgesteld op Donderdag 11 October a.s.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1