Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11e jaargang no: 31 1 Juni 1973. Parochie H.Oda. 6e Zondag na Pasen. Zondag; 8.30 uur leesmis voor de familie Hermans- Aerts, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor zekere intentie. Maandag; 8 uur maanddienst vom Fiet Janssen. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Maria Wiamans- van Vegchel. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Jacob Arts. Donderdag:8 uur maanddienst voor Gerard van de Munckhof, 13.30 uur huwe- lijksmis vou het bruidspaar Spreeuwer.berg- Fleurken3. Vrxjdag: 8 uur maanddienst voor Martien Hubers, 13.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Stevens- Vergeldt. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Peter Joh. Rongen. Zaterdag: 19.30 uur Geert Verstegen en Willy Koonings. Zondag: 8.30 uur 'Vilbert Claessens en Gerry Spreeawenberg, uur Peter van Soest en Ludo Arts, 11.30 uur Gerry Grienen en Johny Houben. Hed. Rode Kruis afd.Venrav. Actie Zuals ieder ;jaar heeit hetRode Kruis, huis aan huis zakjes laten bezorgen voor de geldinzamelingsactie 1973. De zakjesr zullen volgende week worden opgehaald door de kinderen van de hoog ste klas der lagere school. Basisschool xxx Op woensdag 6 Juni, zal er op de basisschool een demonstratie flasblazen gegeven werden. De kinderen zijn dan ook in de gelegenheid om epaalde producten te kopen. De prijzen hiervoor variëren van f.2.tot t.3.50. We beschouwen dit als een mededeling, zeker niet als reclame. Stichting Jeugdcentrum. n.aGaarne willen wij allen dankzeggen die hun felici- ■aties aanboden bij gelegenheid van de opening van het Jeugdgebouw "De Koel" op 2.6 Mei j.l. Het was voor ons een feestelijke afsluiting van een moeilij ke bouw- en voorbereidingsperiode. Gaarne willen we ook allen danken die op enigerlei wijze hun gelukwensen lieten vergezeld gaan van eer. financië le bijdrage en tenslotte willen we vanaf deze plaats nog eena allen dan ken die op enigerlei wijze hun beste krachten gaven (en nog gever.) aan het nieuwe jeugdgebouw. Mogen we voorts nog eens attenderen op het streven van het Stichtingsbestuur cm ear. weekend- openstelling te bewerkstelligen als er voldoende volwassen personen (mannen maar o k vrouwen) zijn die bij toerbeurt voor toezicht willen zorgen. Het stichtingsbestuur denkt aan mi nimaal 20 personen om deze weekend- openstelling ra gelijk te maken. Wie is hiertoe bereid in het belang van de jeugd van IJsselsteyn. Gaarne opgave bij een van de bestuursleden. Het kan ook telefonisch op tel.01785-354 (voorzitter Tieler.) of 557 (Rabobank. Er zijn thans reeds 2 oogaven binr.en, wie voigt RABOBAHjC. gisting op vrijdag 8 Juni. Vanwege interne omstandigheden zijn we genoodzaakt" om op VRIJDAG 8 Juni s'avonds om 7.00 uur te sluiten. Ge lieve hiermede rekening te houden. DRU^AND-_unif ormenac tie i_ zie _ach te rkant_IJ_1_NJL_B_1__I_:j__!_ jVIlQCi.i0ïleiSiX*3

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1