Y sselsteyns Nieuwsblad I Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 17. 23 Februari 1973 Zondag Parochie H.Oda. 7e Zondag na Driekoningen. 8.30 uur leesmis voor intentie van de familie Houben-Friezen, 10 uur Hoogmis gesticht jaargetijde voor Pastoor Hellebrandt 11.30 uur leesmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens. leesmis voor de overleden familie Thoone-Philipsen. intentie van de familie Slangen-Verheyen. de familie Bos-Janssen. Jac.Janssen, dé maand,8.00 uur weekdienst voor Martinus Janssen. Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Willem Winnen en Theodora Holtermans Misdienaars. TT m, T Saterdag: 19.30 uur Hans Theunissen en Louis Claessens. gindag: 8,30 uur Willy Koonings en Geert Verstegen, 10 uur Wilbert Claes sens en Gerry Spr.eeuwenberg, 1.1.30 uur Peter van Soest en Ludo Arts. Maandag: Dinsdag: Woensdag Donderdag:8 uur Vrijdag: eerste 8 8 8 uui uur uur leesmis vo r leesmis vo r leesmis voor vrijdag van Dorpsraad Op de vergadering van de dorpsraad welke afgelopen week werd gehouden, was Mevr.Knol aanwezig om namens het team van vormingsleiders voor jonge volwassenen, enige informaties te geven pver het doel en de werkwijze van dit centrum. Het vormingswerk jong-volwas;.-enen is gericht op alle jongeren tussen 17-25 jaar, en kan gezien worden als een voort zetting van de vroegere Mater-Amabili3school. Het kan aan deze groep pro gramma's bieden welke o.m. betrekking hebben op: a. plaatselijke of landelijke actualiteiten, b. Programma's welke met de leefsituatie van de jongeren te maken hebben, zoals o.m. militaire dienst, opvoeding en gezin, manDyrouw verhouding, sexualiteit. c, ingaan op vragen van groepen of verenigingen o.a. jeugdraad, L.V.B. d. Het geven van korte cursussen b.v, gesprekstechniek, e. Bemiddeling verlenen bij het organise ren van filmavonden, uitnodigen van sprekers, uitlenen literatuur. Besloten werd om rond 15 Maart een avond te organiseren waarop alle jonge ren tussen 17-25 jaar worden uitgenodigd, zodat deze groepering geinfor- meerd kan worden omtrent de mogelijkheden welke het vormingswerk jong volwassenen te bieden heeft. Blijvend aandenken aan de viering van 50-jaar IJsselsteyn. Het feestcomi té 50-jaar IJsselsteyn besloot verleden jaar om in samenwerking met de ge meente en de Ned.Heidemijeen klein gedenkteken in de vorm van een zonne wijzer te plaatsen. De voorbereidingen hiervan zijn echter dermate gestag neerd dat het dagelijks bestuur van de dorpsraad hierover een gesprek met de gemeente had aangevraagd. Hierbij werd in principe het volgende beslo ten. De te plaatsen zonnewijzer zal een doorsnede krijgen van 80 cm., en zal geplaatst worden op een sokkel van 60 x 60 x 100. In die sokkel zal een natuurstenen plaat van 40 x 50 cm. worden aangebracht met inscriptie. Dit zal worden omkleed met een heideveld van 7 x 7 m. Als plaats wordt de voorkeur gegeven aan het Lovinckplein tegenover de kleuterschool, di rect aansluitend aan de parkeerplaats. "Speelterreinen. In het gesprek met de gemeente is ook de realisering van hef speelterrein achter het gemeenschapshuis aan de orde geweest. De ge meente was wel genegen om het benodigde hout pasklaar te leveren mits IJs selsteyn zelf voor de opbouw zou zorgdragen. Door de doppsraad is nu een keuze gemaakt uit een 5-taltoestellen voor op het terrein achter het ge meenschapshuis. De trap-goals zullen geplaatst worden op het terrein bij het nieuwe jeugdgebouw op de grond welke door de LLTB.beschikbaar werd ge 3teldzie verder.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1