Ysselsteyns Hieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: u. Parochie H.Oda. 4e Zondag na Driekoningen. Zondag: 8,30 uur jaargetijde voor Harrie Vergeldt, 1"0 uur Hoogmis voor de Parochie., 11.3C uur leesmis t.e.v. de H.Oda voor de genezing van een zieke. Maandag: 8 uur maanddienst voor Jac">ba in t Hulst- Deenen. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Piet Janssen. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Maria Wismans- van Vegchel. Donderdag:8 uur maanddienst voor Jacob Arts. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Gerard van de' Munckhof. Zaterdag: 19.30 uur leesmis t.e.v, H.Hart van Jezus, voor de genezing van een zieke. Misdienaars^s-tcrdag19.30 uur Spreeuwsnberg- Wilbert ClaessensZondag: 8.30 uur Ludo Arts - Peter van Soest, 10 uur Gerrie Crienen- Johny Houben, 11.3"* uur Hans Teunissen - Louis Claessens. Wonin^ouw in IJeselsteyn. Mns<lagavond he(ift op het gemeentehuls een be. spreking plaats gehad inzake de woningbouw op de kerkdorpen. Hierbij bleek dat er thans nog 1J serieuze gegadigden waren voor een bejaardenwoning of een z.g. huur/koopwoning. Gedeputeerde staten geeft echter alleen vergun- riing af voor de bouw van deze woningen al naar gelang de behoefte. Hoewel reeds m..-er dan een jaar sprake is van de bouw van deze bejaarden woningen en z.g. huur/koopwoningen, mag thans met de grootste zekerheid worden verwacht, dat in de loop van deze zpmer met de bouw hiervan wordt begonnen, maar dan zal ook moeten blijken dat er in IJeselsteyn behoefte is naar deze woningen. Mocht U serieus gegadigde zijn voor e-^n dergelijke woning en U nog NIET hebber* opgegeven via de woningbouwvereni ging St.Oda, dan verzoekt raadslid H.Jenniskens om bij' HEM een opgave te doen, en liefst zp spoedig mogelijb, dcch uiterlijk tot eind komende week. in de week van 12 Februari moet aan Gedeputeerde Ctaten een lijst met ge gadigden worden doorgegeven, en aan de hand van deze lijst zal de toewij zing van de bouw van deze woningen worden bepaald. Als U intresse hebt voor deze woningen, die nu naar verwaohting nog dit jaar gebouwd gaan wor den, geeft U dan op bij H.Jenniskens, tel.282, die eveneens gaarne nadere inlichtingen verstrekt. Dus niet opgeven bij de woningbouwvereni ging, maar bij H.Jenniskens. C__rna ale -;renig_ng. ,S;^e WOrdt Prins Carnaval 1973 Voor het raden van de nieuwe Prins, kunt U terecht bij de-Firma Gebr.Keyserssn in het Gemeenschapshuis Peelreuzen en Peelreuzinnekesmaak een groep of wagen met carnaval. Hebt U geen idee, geen nood, zondag 4 en 11 Februari 1973 kunt U bij J.Bos terecht van 11 uur tot 12.30 uur. Daar zullen een paar bestuursleden van 4e carnavalsvereniging jullie helpen en. adviseren, wat je met de ootocht in IJeselsteyn allemaal kunt doen en brengen. Verder is er Vrijdag 9 Februari om 8.30 uur een algemene, vergadering bij J.Bos, voor de leden en alle inwoners van IJssolsteyn. Deze vergadering is zeer belangrijk, dus komt allen. Denk aan Zondag 11 Februari, dan komt de nieuwe prins uit. RadenRaden, Raden maar 2 Februari 1973

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1