Ysselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: n. 12 Januari 1973 Tarochl.- H.Oda. 2e Zondag na Driekoningen. Zondag; 8.30 uur maand die nat voor Jacoba in 't Hulst- Deenen, 1-Q aur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Albert Fleurkens en Elind oe ih Clacssens, 11.30 uur jaargetijde voor JacJansaen, jonge renmis. Thema: eerlijkheid, aandag: 8"uur gesticht jaargetijde voor Petrus Muldero en Maria Thiasen. linsdag: 8 uur maanddienst voor Jacob Arts. Woensdag: 8 uur inaanddienst ver Gerard van de Munckhof. onderdag:8 uur gesticht jaargetijde voor Gerard Vullings. Vrijdag: 8 uur weekdienst voor Martinus Hubers. Zaterdag: 19.30 uur gesticht jaargetijde vot Gerard Fleurkens en Anna Pouwels Misdienaar.^ -gR-^er19.30 tmr Gerry Grien;n en Johny Houben.Zondag: 6.30 uur Hans~Theunissen-en Luis Claessens, 10 uur Willy Kooning3 en Ge'ert Verstegen. JOngeienkoor. gorg zondag 14 Januari om 11.00 uur in de kerk te zijn voor de verzorging van de jongerenmis. Gaarne allen aanwezig. -n 'ar rHoewel de leerlingenopleiding bij de fanfare- zeer hoopvolis voor da toekomst, zal het toch nog wel enige tijd duren voordat de afd. muziek van deze nieuwe ler; Z ingen kan profiteren. Zelgs al zouden enige leerlin- en reeds spoedig gedeeltelijk in het korps kunnen meespelen, dan nog zal net enige tijd vergen, voordat deze leerlingen als vblwaardige muzikant het korps kunnen versterken. Inmiddels zijn er echter enige oudere- muzi- mten genoodzaakt- geweest om de fanfare vaarwel te zeggen. Nu zijn er bcsli3t nog wel oud- muzikanten, die indertijd door persoonlij ke of gezinsomstandigheden de fanfare, vaarwel hebben gezegd, maar waar de ze omstandigheden zich inmiddels hebben gewijzigd. Tot deze oud- muzikan ten zou bestuur, dirigent en leden willen zeggen. Kum weer in onze gele deren terug om zo een goede bezetting van de fanfare mogelijk te maken. Momenteel zijn enkele partijen door gebrek aan muzikanten onbezet. Als je hier ieta voor voelt, geef dan even een tip aan de voorzitter of een van de andere bestuursleden. Zij willen graag bij U komen praten om een en ander eens door te spreken. WACHT NIET LANGER, MAAR KOM NU 11 Kpt'* tPrr,%PTt Op 1e Kerstdag,-werd in IJsselsteyn voor de 4e keer een kerst concert uitgevoerd hetwelk bij alle bezoekers weer zeer werd gewaardeerd. Namena de inwoners van IJsselsteyn en do parochieraad, hartelijk dank aan koren, fanfare, orkest, dirigenten en organisten, en alle andere medewer kers vo->r dit mooie concert, en hopelijk mogen we U ook volgend Kerst feest wear beluisteren. L.Pouwels, voorzitter Parochieraad. L.V.B. Dinsdag 23 Januar-i is er een excursie naar de showroom van Land- bouwbelnag te Sevenum. Wij verwachten een grote deelname, de koffie staat op U te wachten. Vertrek om 1.45 uur aan de kerk. Opgave vóór 16 Januari a.s. tel.no.586. A.s. maandag is er weor kienen bij H. van Asten.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1