Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 10. 5 Januari 1973. Parochie H.Oda. Peest van iriekoningen of uponbaring des Heren. Zondag: 8.30 uur loasmis voor Leonardus de Lauw en echtgenote, 10 uur Hoogmis voor Gerard Vullings, 11,30 uur leesmis vot de Paro chie Maandag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Maria Janssen- Droesen. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Jacoba in 't Hulst- Teenen. Woensdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Aloert Pleurkens en Elisabeth Claessens. Donderdag:8 uur maanddienst vot Maria Wismans- van Vegchel. Vrijdag: 8 uur weekdienst voor Mart ie n Hubers, •"■4-.00 uur huwelijksmis voor het bruidspaar van Mil- Bus. Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Leonard Maessen en Anna Mooren, Zaterdag: 19.30 uur Ludo Arts en Peter van Soest .Zondag: 8.33 uur Gerry'Ör'isnen en Johr.y Houben, 10 uur Hans Theunisen en Louis Claessens, 11.30 uur Geert Verstegen en Willy Koonings. l. X)e vergadering van de dorpsraad welke afgalopen week werd gehouden was voornamelijk gewijd aan de discussienota "spreidingsmodel woonkernen Venray». Dit is~een studie om te komen tot plan voor verdere ontwikkeling en uitbouw van diverse w.-onkernen in de gemeente Venray. Het lijkt ons gewenst om enige punten uit deze nota voor zover wij be trekking heeft op IJsselsteyn te vermelden. Wat de ontwikkeling betreft zien wij dat in de periode 1960-7G de bevolking toenam van 1531 naar 1825, een toename van 294. In de periode 1970-72 van 1825 naar 1860 en toename van 35. Woningbestahd van 1960-70 toegenomen met 117 stuks, van 1970-72 toegenomen met 18 stuks. Verdeling woningen in kom en buitengebied. In de kom 142 woningen, in het buitengebied 247, totaal 389 stuks. Basis- en kleuteronderwijs in het schooljaar 1971-72, 297 leerlingen met 10 leerkrachten,Kleuteronderwijs 78 kinderen. Op het ogenblik wordt als norm vot het in staat houden van een achtklassige school en eigen gymnastiekzaal aangehouden 300 - 4.50 woningen, zodat we hieruit kunnen afleiden dat deze wel veilig is gesteld. Winkelvoorzieningen. Hier zien we dat IJeselsteyn een winkeloppervlakte heeft van 462 M2, hetgeen voor 1860 inwoners neerkomt op 83 van de door he+ C.I.M.K. gestelde norm. Bij de sportvoorzieningen komt duidelijk de behoefte aan een gymnastiekzaal naar voren terwijl in de voorziening van veldsport is voorzien door een goede sportveldaccomodatieWat de alge mene nutsvoorziening betreft kan men zien dat IJeselsteyn over alles be schikt uitgezonderd aardgas. Bovengenoemde punten zijn allen in de stu die betrokken, en men komt dan voor IJsselateyn tot de volgende algemene conclusie. IJsselsteyn is oorspronkelijk een ontginningsdorp en het heeft zijn agrarisch karakter in de50- jarige bestaansperiode duidelijk behou den. Men kan dit nog onderkennen aan de aanwezigheid van grote agrarische bedrijven in of nabij het gebied dat zich nog zeu kunnen lenen voor uit breiding, gedacht wordt hier aan het door de Ringweg omsloten gebied. zie verder.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1973 | | pagina 1