Ysselsteyns Redactie: Boerenleenbank 11 e jaargang no: 7. 15 December 1972. Parochie H,.°da. 3e Zondag' van de Advent. Zondag: 8.30 uur leesmis vo-r de familie Arts-Theunissen, 10 uur Hoog- mis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis voor de overleden fa milie Claesëena- Philipsen (jongerenmis). Maandag: 8 uur maanddienst voor Gerard v.d, Munckhof Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Piet Janssen. Woensdag: 19-00 uur boeteviering en maanddienst voor Jacoba in 't Hulst- De enen. Donderdag:19-30 uur boeteviering en jaargetijde yoor Peter Winnen. Vrijdag: 20.00 uur boeteviering en leesmis voor intoon van Aaten. Zaterdag; 19-30 uur weekdienst voor Martien Hubers. De diensten van de volgende week zijn aldus: Zondags £.30 uur, 10 uur en 24.CO uur (Hachtmia v.Kerstmis) Maandag (1e kerstdag) 10.00 en 11.30 uur, Dinsdag (2e kerstdag) 9.Of en. V'',00 uur. Misdienaars, gaterdag: 19.30 uur- L.Claessens- Hana Theunissen. Zondag: 8.30 uur Geert Verstegen- Willy Koonings, '0 uur Peter v. Soest en Ludo Arts Daar op 1e Kerstdag om 11.30-uur ook een jongerenmis zal worden gevierd met als thema: Kerstmis en Vrede, zal a.s. Zondag 15 December de jongeren mis van 11.30 uur niet muzikaal worden opgeluisterd door het jongerenkoor_ en orkest, maar dooi' het huisorkest van de fam. Flohr uit Utrecht, dat eni ge maanden geleden e^k in onze kerk heeft gemusiceerd. Dit huisorkest zal dan weer samen met de aanwezigen diverse bekenden kerkliederen zingen. Jongerenkoor^ wee];Cen(j repetitie op ZOKDAG 17 December, om half elf s' morgens in het Gemeenschapshuis. Er zijn nog twee repetities .voor Kerstmis, dus kom allemaal. Verder d'elen we mede dat op Vrijdag 22 Decem ber om half acht s'avonds een repetitie is van alle koren met de fanfare in. liet GemeenschapshuisOok dan worden jullie allen verwachtDe repeti tie zal ongeveer een uur duren. Daar de dirigent van de fanfare om negen uur nog elders repetitie moet geven vragen we om dan zeker op tijd aanwe zig te'zijn. Het repetitieschema tot Kerstmis is dus: Zondag 17 December D;.30 uur repetitie in het Gemeenschapshuis met.orkest. Vrijdag 22 Decem ber om 19.30 uur repetitie van alle koren met fanfare eveneens in het Ge meenschapshuis. Zaterdag 23 December om 18.15 uur, generale repetitie voor kerstconcert. Op 1e kerstdag om 11.30 uur zal er jongerenmis zijn terwijl die dag om 3.00 uur n.m.'het kerstconcert zal plaats vinden. FanfareHet be3tUur van <je fanfare maakt het volgende bekend: Er bestaat een kleine kans dat er voor het nieuwe lesjaar aan de muziekschool enke le nieuwe leerlingen geplaatst kunnen worden, zeker beloven kunner. wij niet. Daarom vragen wij dat eventuele gegadigden zich voor of uiterlijk zondag 17 Dec. a.'s. opgeven bij seer. J.Geurts,Puttenweg 11,tel297. Het lesgeld voor de muziek is f,50.- en voor blokfluit ^-90.- per jaar. lu- dien de lessen tussentijds gestaakt worden, zal toch betaald moeten word den. Liefhebbers geef je op. Verzekeren dat je de lessen kunt volgen kun nen wij niet, dat ligt aan de directie van de muziekschool, maar dat hoor je dan later wel.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1