3 Redactie; Boerenleenbank 11 e jaargang no: 4. 24 November 1972. Parochie H.Oda. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Vrijdag: Zaterdag: 27e Zondag na Pinksteren» Feest van Christus Koning. 8.30 uur leesmis voor de overleden familie Swinkel3- van Doorn, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Godfried Puts, 11.30 uur lees- mis voor de Parochie, 8 uur leesmis voor Antoon Janssen en Maria Winnen. 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Geurts- Peeters, 19.00 uur H.Mia voor de overleden en levende leden van de L.V.B, 8 uur leesmis voor intentie van de familie Vullings- Janssen, eerste vrijdag van de maand, 8 uur weekdienet voor Martinus Hubers, 19.30 uur lee-srais vo^r Gerard v.d.Munckhof best door kaartclub. Hou- Arts-" Pe- Donderdag:8 uur leesmis voor de overleden familie van Soest- Swinkels. Misdienaars. gaterdag: 19.30 uur Gerry Spreeuwenberg -Wilbert Claessena. Zondag: 8.30 uur Ludo Arte- Peter van Soest, 10 uur Gerry Crienen-Johny ben, 11.30 uur Louis Claessens- Hans Theunisen. WeekdienetLudo Arts- I ter van Soest. op maandag 27 en Dinsdag 28 November a.a. zullen de eerste z.g. kijkavonden gehouden worden. De kinderen krijgen hiervoor de uitnodiging mee naar huis. Tijdens het gesprek met de betreffende leerkracht zal het 1e rapport van dit schooljaar ter inzage gegèvên worden. EP£P.8raaffContactbijeenkomst met Burgemeester en Wethouders, op DONDBRDAG T November, aanvang 8.00 uur in het Gemeenschapshuis? De dorpsraad nodigt hierbij alle inwoners uit bovenstaande bijeenkomst bij te wonen. Op deze avond zullen bepaalde problemen welke op ons dorp betrek king hebben door B. en W. worden toegelicht. Aan de burgemeester is verzocht in zijn inleiding aandacht- te besteden o.m. aan: Toekomstige ontwikkeling van IJsselateyn. 2. Milieubeheer. 3. Gemeente- belastingen. Verder zijn er nog een aantal schriftelijke vragen ingediend, welke betrek king hebben op. aansluiting op aardgas, bouw gymnastiekzaal, onderhoud en verbetering van diverse wegen, verkeersveiligheid en woningbouw. Buiten deze onderwerpen zijn er bij de inwoners nog wel vragen, waarvoor U op deze avond de mogelijkheid geboden wordt deze naar voren te brengen. De dorpsraad rekent voor deze belangrijke avond op een grote belangstelling. L.V.B. De- het Gemeen- ■k.'.y.tff,-- op dinsdag 28 November a.s. is de feest ver gade ring van de zè avond begint om 7.00 uur met een H.Miadaarna bijeenkomst in schapshuia voor een gezellig samenzijn. De damea en heren van hst zwemmen worden vnjrzocht om het lesgeld uiterlijk de eerste week van de nieuwe maand te betalen. Denk U er goed aan, dit spaart veel moeite en zorg voor Mevr.Rongen- Wismana, bij wie dit geld be taald moet worden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1