pMLIJKSN IiqPPEÏÏAGÏLi. öo 1 "dit Jaar "boaif;Cr ïf wc JKRA70-ITIM JBH5DGBBOUWAls uö Jiior verwijden naar hot prografikia van de komende wool:, waüTr r\l als plaats hot riiouwo Jougdgobouwstaat aangegeven, is dit rol oen tolcon, dat jliot vrachten spoedig tot hot verladen zal behoron! LiDMAATSCHAPhot ledenaantal is afgelopen woo.1: gestegen tot 1461 Wol vrillen wo hiur nogma. ,ls verdoeken nu toch vlug to zijn raot hot inle ver on van nog ontbrokcnöo passfoto's. T.B.V. m IBiTHOLIBin INVAL ID. INBOND VUNKAY jaar bestaat veer do mogöli jkhoïd om door 10 prachtige poppon een naam te geven towel óón van doze poppon to winnen, alsook door Uw bijdrage (25 et. por naam) do invaliden van Gomeonto Vonray to helpen om aan sport to doen. Komend week-ond zul],on loden van Jora'70 (verleden jaar van de Korfbalclubbij Ü-aanbel].on mot bij zich hot 00 3.angzamer~ hand welbekende foldertje, waarop U de namen van do aan do voorkant Ver- toöndo poppon kunt invullen. U doet toch ook moe? Do invaliden bn Uw dochtertje of buurmeisje -;ijn er U dankbaar voor. PKOGRAIftJA VRIJDAG 17 NOVBMBUB T/M ,ATKIDAG 25 NOVSMDBRl T? riov. Gr'o op Jt iP'af"e Jt* onnfb in do gymnast iele- ..aal"LiefT 15 et. Biet-lid 25. De zo avond (18.30-20.30 uur) :;oals gewoonlijk voor de afgelopen weken toUnens vermelde 12 jongens. 18 nov. Groep 2KIoutrermiddng in ao oude klout erschool, 14.00-16,00 uur* Voor loeten 50 et, Niet-ledon 75 et. Gr o op 4'tafeltennis in do gymnast iokacval .Lid 15 et. Niot-liü 25ct, 14.3Ö-'1'530E.Arts, C.Benning, M.Bos, M.Buioen, P,Gijobers en M.Koonings 20 21 22 16.00-17.00j voor vrijdagavond of gat ;rdrg- ïniödag niet genocm.de jongons en meisjes van groop 4. Groep 4. 18.00-20.30 uur; JHUGDCillNAVALSBAL ra.';t oen betook van Jeugdprins Hai en de raad van elf; dit allemaal in hot Gemeen schapshuis Voor mutiok zorgt de alom bekende D-J. Jan. Voor een lid kost hot 50 ct.Voor oen niet-lid 75 ct, nov. Groep 19.00-11.45 uur; Crocho in do oude kleuterschool, nov. Groop 4. 17.T5-19.00 uur; JÖK Bid 15 ct, Niet-lid 25 ct. nov. Groep 3. Handvaardigheid in do lid 25 ct. Niot-lid.-35 ct. BIN ■m. 23 nov. Groep 4Handva .rdigheid in do Lid 25 ct, Niot-lid 35 ct. Groep 5. Donksport in hot nieuwe Lid 15 ct. Niet-lid 25 ct nov. Groep 1.9.00-11.45 uur. Crocho in Groep 4. Tafeltennis in nov. Gr Jcp '2. K-lnutormiddrg; Gr o-pp 4*. Tafeltennis in groop 5. DISC0TILB3K in. in hot nieuv.ro J lUGDGaBOUW! oudo klouterschool.14.30-16.30 uur. oude klouterschool.18.30-19.45 uur. iüGDOBBOUW! 19.15-21.00 uur. 24 29 r' oen trimv/rndcling voor ouders (met kinderen.) do oude klouterschool. de gymnastiekzaal, ic vorder 17 nov. zie vardor 18 nov, do gymnastiik .aal. do vorder 18 nov. .11 :T NIB UI'/.,; J iUGDGÜBOUW.! Mi! Nu al vermelden wo oven dat er op zat.4 doc.- eon film gedraaid wordt voor groep 4+5 an zondag 5 dee. eon prachtige tekenfilm voor groep 2+3. Dondagmor^on 5 doe. wordt or' uitgezet.(Mot koffie na! MBDBDiiiLING VAN DB. ClDCriiSLBIQ>INGHot schijnt, dat er nog moedors zijn, ciXe uff enigst" "da'S" "huh, kind "nóg wel cons niet proper zou. kunnen zijn dit kind niet no,ar do crocho durven to brongen. Iaat dit geen redon zijn het kind niet to brongon. Bik kind gaat elke crechomorgon"2x naar do toilet. Bovendien bestaat do crocholoiding toch uit moeders? lij ijn op al3.es voorbereid cn vindon hot niet-brengon van eon kind om oordorgenoemde angst alleen maar nadelig juist voor hot kind zcl.f Wist U, dat Jora'70 een tolofoonschoentje nummer 291 hoeft gazet Voor oud speelgoed, oud gereedschap, meubilair, tijdschriften, melktuiton, vloerbedekking etc. otc. cn graag 0on znh haverconton wil geven voor boeken. Vol verwachting klopt ons (on Uw kinderen') hart

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 5