Y sselsieyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 11e jaargang no: 2. 10 November 1972, Parochie HOda 25e Zondag na Pinksteren,Willibrord-Zondag. 2ondag: 8,30 uur leesmis voor Gerard v.d. Munckhof besteld door de Boe renleenbank, 10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde Voor Simon Lemmens, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. ÜEaandag: 8 uur leesmis voor Mathijs van Asten en Petronella Pouwela, Dinsdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Philipaen-Nijsaen, Woensdag: 8 uur weekdienst voor Gerard van de Munckhof, Donderdag:8 uur luesraia voor de overleden familie Jaspers-Lenssen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Anna No-y- Janssen. Saterdag: 19.30 uur. jaargetijde voor Willem Winnen on Theodora Holtermans ■HadlenaarfU. zateriag. 1 930 uur L.Claessens- H.Theunissen.Zondag: 8.30 uur Gerrie Ver&te'gen- Willy Koonings, 10 uur Wilburt Claessena- Gerard Spreeuwenberg, 11 3 -> uur Peter van Soest- Ludo Arts. Weekdienst: Gerrie Verstegen- Willy Koonings, rlflyaffe Mogen w« "degenen die dit jaar nog geen bijdrage deden even herinneren aan het onlangs toegezonden zakje, hetwelk gaarne wordt terug verwacht met uw .bijdrage x)it weekend is de repetitie op ZATERDAG 11 November om 6.15 uur n.m. in het Gemeenschapshuis. Nieuwe leden zijn steeds welkom. Op maandag 13 November a.o, is er om half 8 kienen bij H.v,Asten, illen die dames die de laatste les van de eerste kleutercursus gemi3t ebben er aan denken dat ze deze alsnog kunnen volgen op Dinsdag H- Novem ber om 8.00 uur bij H.Hubers. Dit is de les spel en speelgoed. Deze kunt 0 nog volgen zonder kosten. •L'JLl?Qp 29 November a.s. zijn weer de verkiezingen voor de tweede kamer Het woord is dan aan t% Sommigen van zullen door allerlei omstandighe den (b.v. ziekte) niet in staat zijn hun stem uit te brengen op 29 Novem ber. De mogelijkheid bestaat dat deze mensen een volmacht geven aan eer. van hun naaste familieleden of huisgenoten, om namens hen een stem te la ten uitbrengen. Ook degene die op de dag van de verkiezingen niet in hun femeente verblijven, en zodoende niet de mogelijkheid hebben te stemmen, unnen een formulier aanvragen om toch hun otem ui t te brengen in een ande re Nederlandse Gemeente. Pormülieren voor stemming bij volmacht of sten- iplrg in een andere gemeente dan de wcongemeente zijn verkrijgbaar bij H. Philipaen, tel.04785-290 of bij J.Jenniskens, C4785-282. Indien van de mogelijkheid gebruik wilt maken dient U er rekening mee te houden dat de 'ingevulde en ondertekende formulieren uiterlijk Woensdag 15 November moe ten zijn ingeleverd op het Gemeentehuis. Indien'U nog nadere inlichtingen wenst kunt U zich wenden tot een van bovengenoemde personen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1