S ns Redactie: Boerenleenbank me jaargang no:51. 2C October 1972. Parochie H.Oda. 22e Zondag na Pinksteren,WereldmiBsiedag. Zondag; 8.30 uur leeamia uit dankbaarheid, 10 uur Hoogmis voer de Paro chie, 11.30 uur leeemis voor aon overledene. Maandag: 8 uur maanddienat voor Godfried Puts. Dinsdag: 8 uur lessmis voor intentie van de familie Wismans-Gooren. Woensdag; 8 uur leesmis voor de familie Philipsen-Nijssen. Donderdags8 uur weekdienst voor Jacob Arts. Vrijdag: 8 uur w.eekdienat voor Gerard van de Munckhof, 13.3T uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 25- jarig huwelijk van Lemmen-Heldens Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Jan litjehs. Zaterdag: 19-30 uur W.Olaessens- Spreeuwen!erg. Zondag: 8.30 uur van Soest- L.Arts, 10 uur G.Grienen- J-Houben, 11 .'30 uur Theunissen- L.Claeaaens Zundag is algemene missiezondag. In alle H.Missen collecte voor de missie. Het feest van Allerheiligen wordt gevierd op Zondag 29 October en Allerzie len op 30 October, Geztnabi j drageDoor een abuis is afgelopen zaterdagavond de bus niet in de kerk' gezet""Daarom zal deze dit weekend neg eens werden geplaatst. Mogen we Uw zakje: hierin tegemoet zien. De collecte op Wereldmissiedag. Wanneer wij ons ooht betrokken voelen bij £ef 'werk van 'de kerk in "'de ontwikkelingslanden, mogen we niet alleen aan liet werk van onze eigen missionarissen denken. Afrikaanse pronators, Indo- nesiche onderwijzers, en zoveel andere miessiewerkers uit die landen zelf zijn evenzeer op onze belangstelling en steun p.angowezen. Wereldmissiedag vraagt aandacht, gebed eb steun voor heel het werk van de kerk overzee,door ^•e het ook gedaan wordt. Wereldmissiedag vraagt daarbij dat we niet teveel uènken aan projecten en gebouwen, maar aan de mensen die er in werken. Mis siewerkers zijn blij me.t de bouwmatrialen, de medicijnen en motoren die we hen a-turen, maar ze moeten op de eerste plaats kunnen leven.Wanneer er op Wereldmissiezondag gecollecteerd wordt ia het om oen bijdrage in het levens onderhoud te kunnen geven aan honderden missionarissen en aan hun Afrikaan se en Aziatische collega's, «ant het mooiste vterk on de beste projecten lo pen vast als de mensen die er hun krachten aan geven, niet kunnen bestaan. get jongerenkoor behoeft dringend versterking. Mogen we daar om nogmaals een beroep doen op de jongeren (meisjes en jongens) om bij hot koor te komen om zodoende goede zang mogelijk to maken. Mogen we op jullie rekenen II !I. Do repetitie ia dit weekend, zaterdagavond 21 October, van 6.15 tot 7,15 uur in het Gemeenschapshuis. G.tarne allen op tijd aanwezig. ffin de laatste week van October cn begin November zal er door hot be stuur van de N.K.V. w~\r do jaarlijkse verko-p van loten voer Herwonnen Le venskracht vrzorgd worden. Steun de T.B.C-bestrijding door het kopen van een lot. op vrijdag 27 October boe te plicht ige vergadering in het Ge meenschapshuis, aanvang 8 uur n.m.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1