steyns J! Redactie: Boerenleenbank 10 e jaargang no: 50. Hwvsssfc^i 13 October 1972, Parochie H.Qda. 21e Zondag na Pinksteren. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: 8.30 uur leeamie voor Maria van Soest en overleden familie Smedts- Dingc, en hun dochter Elisabeth., 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur weekdienst voor Gerard van do Munckhof» 8 uur leesmis voor intentie van de familie Wiamans- Goorcn. 8 uur weekdienst voor Jacob Arts. 8 uur maanddienst vot Piet Janssen. Donderdagss uur maanddienst voor Maria Wisraana- van Vegchel» Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Jacoba in 't Hulst- Deenen. Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Peter Johannes Philipsen. A.a. zondag 22 October ia de wereld- missiezondag. Misdienaars, zaterdag: 19.30 uur Kappen- Verstegen. Zondag: 8.30 uur Wil- bert Claessens- Spreeuwenberg, 10 uur van Soest- Arts-, 'Tl ,30 uur Crienen- Houben. Weekdienst: W.Claessens - Spreeuwenberg. GeginsbijdrageOp" zondag 15 October zal de offorbus gereed staan om de ge- zfnsb i jdragenvoor 1972 in te doen, waartoe een versoek in de afgelopen week is toegezonden. Mogen we op Uw bijdrage rekenen. ligt in de bedoeling om spoedig weer met de jongerenmis sen te beginnen, en daarom zal er a.s. zaterdag (morgen) 14 October de eerste repetitie zijn van het nieuwe seizoen. De repetitie is weer van 18.15 tot 19.15 uur in de kerk. Mogen we alle leden van het koor weer aan wezig verwachten en gaarne zien we dan ook nieuwe leden die het koor wil len komen veraterken. schoolpe herfstvacantie is zoals reeds eerder medegedeeld van 16 t/m 20 October, de gehele komende week. Op maandag 23 October a.s. begint de school dus weer. De maandelijkse schoolvergadering van dinsdag jt.l. kon wegens omstandigheden niet doorgaan en is nu verschoven naar heden vrijdag 13 October. De school is dam om 3 uur'uit. tft.Q -Lr., pe kleuters hebben herfstvacantie van 16 t/m 20 October. Maandag 23 October is er weor school. De tweede kleutercursus is op de volgende data's: 14, 21, en 29 November, deze begint om 8 uur precies, bij de fam.Hubers, Heidsepeel, De volgende dames worden vc-r deze cursus verwacht; Marcellis- Janssen, Jane- sen—Keysfirs, Pranken-HamersVollenberg-Baeten, Rongen- v.Asten, Pleurkens- Jehniskens, Wismana- Pouwcls, Rongen- Wismans, Vers-tappen-Keunen, Rosraeu- len-Vermcer, Dek ers-Brands, Stovens-Smeexs, v.d. Pas- Joosten, Nijssen- Arts, Jan3sen- Harmsen, Janssen- Nooyen, Janssen-Classens, v.d. llzakker. De cursus "De Broodmaaltijd" begint op 19 October a.s. om 8 uur in de keu kan. van het Gemeenschapshuis. Opgave voor de dropping tel.no.509, voor zon dag 15 October. Het kienen is op" 16 October a.s. om half 8 bi.j H. van As ten. Yoor de uitwisseling worden alle dames verwacht a.s. woensdag 18 Octo ber om 8 uur bij zaal Roelanzia. Ook de dames van het zangko-r worden dan verwacht.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1