Redactie: Boerenleenbank 10e jaargang no: 48 /a "O" 29 September 1972, Parochie H.Qdg.. Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: 19c Zondag na Pinksteren. 8.30 uur leesmis voor Hendrikus van de Ven, 10 uur Hoogmis voor de overleden familie Lindera- van Well, 11.30 uur leesmis voor de Par-ochie 8 uur leesmis vo r Gerardus Vullings. 8 uur weokdienst voor Jac.Arts. 8 uur loeemia voor Victor Luyten. Donderdag:8 uur leesmis vot Hendrikus Maessen, Maria Mans en Jac.Maessen. Vrijdag: éerste vrijdag van do maand, 8 uur lsesmie vo.-r de overleden fa milie Lemmens- Pools. Zaterdag: 14.30 H.Mis uit dankbaarheid bij het 25- jarig huwelijksfeest van Janssen- Fhilipsen, 19«30 uur jaargetijde voor Michiel Jeu- rissen. enaaZaterdag: 19.30 uur Crienen-Houbcn. Zondag: sen- L.ClaoascnG, 10 uur Kappen- Verstegen, 11.30 uur W.Claessens- uwenberg. Gezinsbi,1 drage-rego 1 ingIn de loop van de komende week zullen de bijdra gen van'aegenen die een automatische opdracht gaven aan do Boerenleenbank voor het jaar 19724 van de rekening worden afgeschreven. 8.30 uur Theunis- Sproe- - Op 23 September j.l. vergaderde de dorpsraad in het Gemeen schapshuis. Gaarne willen wi'j hier de voornaamste punten we erge ven. Hearing B.en W. Op de vraag v?.n B.en W. over het al dan niet houden van e enhearing werd besloten om doze toch te beleggen, en de streefdatum wordt aangehou den 30 November. Voor de te behandelen onderworpen zal voorgesteld worden o.a. de gemeentebelastingen, milieubeheer, aardgas en het nieuw beSterneings- plan. Cursus groepsgosprek-vorgadertcchnlokIn samenwerking met hot 3 S.O. e Venray"aal een dergelijke cursus georganiseerd worden. Deze cursus zal bestaan uit een 5-tal lessen en is vnl. opgezet vov bestuursleden van verenigingen, Men hoopt rond 15 November te kunnen starten. Voor deelname kan men zich opgeven bij hot secretariaat Puttenweg 24, tel.290- Aardgas. Het ligt in de bedoeling om de kernen van de kerkdorpen taimwm- kort op het aardgasnet aan te sluiten.Door de dorpsraad zijn bij Liraagas stappen ondernomen om na to gaan of de mogelijkheid bestaat om verodelings- bodrijven welke grote hoeveelheden gas verbruiken ook op het aardgasnet aan te sluiten. Groene kruis. Door de rayoncommissie van het S.S.O. is ge vraagd om iemand a ;n ts wijzen welke bij een eventuele uitbreiding of re organisatie van hat bestuur bereid zou zijn hierin zitting te notnen. Beslo ten werd dat door het bestuur van de L.V.B. iemand zou worden aangewezen. Algemene hulpploeg. In overleg met de gemeente zal men hiermee binnenkort beginnen. Graag zou men voor deze ploeg nog enkele personen kunnen Aantrek ken, en indien hiervoor nog belangstelling besta-at, kan men verc ere inlich tingen krijgen bij het secretariaat. Speelterrein achter het Geneenschapa- huisVan son aantal jeugdleden van de sportvereniging"""was het verzoek bin- ncn gekomen om dit zo Epeodig mogelijk te realiseren.Doordat een gedeelte van dit terrein momenteel gebruikt wordt voor. grond opslag, zal co inrichting nog wel enige tijd vergen.Verkeerssituatie in de kom. Hierover is geruime tijd geleden een gesprak geweest met de verkeerscommissie van dé gemeente. Van de voorgestelde plannen is tot op heden niets vernomen. Dit zal nog<~ maals met betreffende commissie worden opgenomen. veröcr

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1