Y sselsteyns Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 10 e jaargang no: 45 Parochie H.Qda. *6e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8,30 uur leesmis voor de Parochie, 10 uur gesticht jaargetijde voor Johannes Geurts en Maria Schreven, 11.30 uur leesmis voor de overleden familie Custe-rs- Claess-ena, Maandag: 8 uur leeerais voor Maria van Soest- -Swinkels. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Peter Winnen-, Woensdag: 8 uur maanddienst" voor Godfried Pu-t-a. Donderdag:8 uur maanddienst voor Cfhristiaan Gijsbers. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Jaooba in t-Hulst- Deenen. Zaterdag: 19,30 uur leesmis voor Maria .Wismans- van Vegche.l, besteld dcor de buurt. 2aterdag? 19.30 uur Kappen- Verstegen. Zondags 8.30 uur 1. Glaessens- Spreeuwenberg, 10 uur W.claessens- 'I.Arts, 11 uur Crienen- Houben. Op zondag 10 September zal de mis van 11.30 uur muzikaal worden verzorgd door het huisorkest van de fam. Plohr uit Utrecht. De bezetting bestaat uit: 2 blokfluiten, orgel, accordeon, gitaar, mandoline en drum, terwijl Dhr; Plohr zelf de directie verzorgt. Samen met alle aanwezigen zullen be kende nederlandse liederen worden gezongen en gespeeld, cp deze zondag staande in het teken van Maria geboorte, hetwelk dan gevierd wordt. Alle orkestleden zijn kinderen van Dhr. Plohr en dc jongste is 6 jaar. Dhr. Flohr, Indisch Nederlander, verzorgt regelmatig in diverse kerken met zijn huisorkest de diensten ob. hiermede enige afwisséling te brengen. Zon dag a.s, (10 September) kunt U om 11.30 uur samen met dit huisorkest de eucharistie komen vieren. L V B - De cursus, Goed verzorgt van Top tot Teen, begint op Vrijdag 15 September s'avonds om half 8. De eerste-les wordt verzorgd door Mevr.Snij ders over foundation. Daarna nog een les. over make- up, voeding, en de goed te gebruiken cosmetica's, gegeven do~>r Mevr. Pesgens uit Susteren, op 29 September. Daar de opgavedata al lang geleden beëindigd zijn geven wij hier de lijst van de dames die zich opgegeven hebben: MevrJanssen- Nooyen, JenniskenB-Philipsen,Janesen-Claessansvan Zuilen-v.d. Swist, Marcellis- Janssen, Gever9-Vogels,Houbcn-Friesen, Hendriks-BoveeJanssen- Keysers, Fle.urkens-Theunissen, Bastiaans-VerhulstWismans-Pouwels, Fleur- kens- Jenniskens, van Asten-GeolenjHendriks-FleurkensDrabbe'la-Nellen, Swinkels-Janssen. Op 11 September a.s. om 8.00 uur de eerstevergadering in het nieuwe seizoen van onze L.V.B. Op deze avond komt Mevr.Timmermans- Bemelmans spreken over: "waardering rond de veranderde normen en waarden in de samenleving". Wij bekijken het jaaroverzicht en het nieuwe jaarpro gramma, wat weer voor elk wat wils biedt. Op deze avond kunt U onk weer uw contributie betalen. Deze bedraagt vo^r het nieuwe jaar eveneens weer f.15.U bespaart Uw bestuursleden voel werk wanneer U op deze avond betaald. Voor Uw medewerking bij voorbaat dank. Wij hopen op een goede op komst. Bn daarom aan al onze leden een tot ziens op 11 September. 8 September '972. Basisschool., Hisrbij delen wij U mede, dat dinsdag 12 September de school om 3 uur uitgaat, iv.m. do nrandelijkse personeelsvergadering. De 2e Dins dag van elke maand hebben we hiervoor vastgelegd.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1