Ysselsteyos Nieuwsblad Redactie: Boerenleenbank 10 e jaargang no: 39 J E RA' 70-nrEuws. 28 Juli 1972 Parochie H.Oda. 1Ce Zondag na Pinksteren. Zondag! uur leeBmis voor Michiel Jeurissen, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11,30 uur weekdienat vucr Maria Wiemans- van Vegchel. Maandag: 8 uur geen H,Mis Dinsdag: 8 uur jaargetijde voor Louis en Harrie Arts. Woensdags 8 uur leeamis voor Willem Vollenberg. Donderdag:8 uur jaargetijde voor Marinus van Dijck. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8.80 uur gesticht jaargetijde voor Gerardus Vergeldt, Zaterdag: 19.30 uur leesmte? voor Hendrika Tilleman- Dijkman. .¥j-lg$£enaar^t zaterdag! 19.30 uur Knippenberg- Koonings. Zondag; 8.30 uur Kappen- Verstegen, 1000 uur Eleurkens- van Gaseel, 11.30 uur Spreeuwen- berg- L.Claeasens. Kindervakantiewerk. Wanneer II dit leest is de kin- dervacantieweek alwe e r(b ij navoorbij2oals wij verleden week al meedeel den, zijn de buskosten gratis. Wel moeten we nog een beroep doen op Uw goedgevigheid, aangezien het gemeentebestuur wel de buskosten voor zijn rekening heeft genomen, maar de overige kosten (zoals filmmiddag, attrac ties, organisatiekosten) moeten door de locale jeugdcommissies bijeenge bracht worden, hier dus door Jera '70. Evenals verleden jaar 'zal er dus een collecte wordeh gehouden, en wel tijdens de H.Missen van zaterdag "29 Juli (avondmis) en zondag 30 Juli. Zo mogelijk zal bij elke H.MiB een van de KVW.- leid(st)ers van IJsselstoyn collecteren. Zij Rebben gezien hoe de Usselsteynse kinderen vol enthousiasme hebben deelgenomen aan deze KVW.- week. Kindermiddag. Aan de kindermiddag van 22 Juli j.l. namen 24 kinderen (leef' tijd 4 t/m 6 jaar) deel, o.l.v. van maar liefst 6 leidsters. Uit hun reac ties, en naar aanleiding van het verslag van de hoofdleidster E. van Hape ren, mogen wij concluderen, dat deze middag een groot succes is geworden en zeker voor herhaling (in Augv.stus) in aanmerking komt. Tot dan. Vlagveroveren. Zaterdag 29 Juli, voor de jongeren die komend schooljaar naar de 5e en 6e klas gaan. Tijdens de KVW,.-week is dit spel tweemaal ge speeld, de tweede keer op uitdrukkelijk verzoek juist van de jongeren zelf. In totaal kunnen er 50 deelnemers zijn. Verzamelplaats: parkeer plaats van de kerk en cafe van Ham, Timraermanr.sweg 7o. Vertrektijd per fietB vanaf de kerk 1.3C uur, te voet vanaf cafe van Ham 2.00 uur,'Deel name kosten zijn per kind 50 ct. De winnende groep bij dit de gehele mid dag vullende spel, krijgt als beloning voor hun organisatietalent, inzicht en krijgstactiek de buit, terwijl ook de verliezers niet alleen met een onvoorwaardelijkè capitulatie huiswaarts gaan. Dit is niet een typisch jongensspel, zoals vele ouders menen. Het is een rollenspel, waarbij zo wel jongens als meisjes hun organisatietalent ten volle kunnen benutten. zie verder. 11

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1