SSELSTEYNS Redactie Boerenleenbank. Tel.04785-557 2 Juni 1972. 10e Jaargang, no.51 Parochie H.Oda. Sacramentszondag, Zondag: 8.30 uur leesmis voor Christiaan Gijsbers besteld door de buurt, 10 uur Hoogmis voor Catharina van Vegchel- Bwalds, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. Maandagj 8 uur maanddienst voor Peter Winnen. BinsdagJ 8 uur maanddienst voor Godfried Puts. Woensdagi 8 uur maanddienst voor Christiaan Gij3berst. Donderdag:8 uur weekdierst voor Jacoba in 't Hulst- Deenen. /rijdag: 8 uur leesmis voor Hendrikus Maessen, Maria Mans en Jac.Maessen, I4.OO uur huwelijksmis voor het bruidspaar Bouten- Janssen. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Deters- Theunissen, Misdienaars^ zaterdag: 49.30 uur van Gassel- Pleurkens. Zondag: 8.30 uur Spreeuwenberg- L.Claessens, 10 uur Arts- W.Claessens, 11 .50 uur Knippen berg- Koonings. WeekdjenstSpreeuwenberg- L.Claessens. In plaats van de Sacramentprocessie zullen we in de kerk een Plechtige Hoogmis doen met. medewerking van de fanfare, en zegen met het Allerhei ligste tot slot. Men wordt Verzocht om de plaatsen in de zijbeuk aan de zijde van de kleuterschool vrij te houden voor de- fanfare. -- Willen de dames en heren van het zwemmen weer aan het lesgeld den ken, dit bedraagt voir deze maand f.10. Op zaterdag 24 Junu is er ter gelegenheid van hot 500- jarig bestaan van het St.Willibrordus Gilde van Geysteren een optreden van de "Boertjes van Buuten". Bij voldoende deelname wordt voor gezamelijk vervoer gezorgd. Ook de echtgenoten van de L.V.B.- leden kunnen hiermee naar toe gaan. Het optreden is s'avonds van 20 tot 23.00 uur. Prijzen voer L.V.B.-leden die zich opgeven vóór 12 Juni, f.7.50, daarna wordt de kassaprijs van f.10.berekend, opgave tel.509. Het kienen ia vanwege het uitstapje van onze bejaarden verplaatst van 12 naar 14 Juni, zelfde plaats zelfde tijd. _.anfarejje^ kesfuur V-an de fanfare brengt hierbij onder de aandacht van a lie muzikanten en drummers van ons corps. Wegens het behalen van het kampioenschap in hun afdeling van de Korfbalclub, zullen deze a.s. za terdag een receptie houden in het Gemeenschapshuis. Voor dit succes zal de fanfare tijdens deze receptie een serenade brengen. Daarom vraagt het bestuur beleefd, dat alle muzikanten en drummers om half 9, na de avondmis tij elkaar te komen voor deze muzikale hulde aan de kampioenen en hun bestuur. Tevens is het de bedoëL ing om op Zon dag 11 Juni a.s, na de Hoogmis een groepsfoto te maken, voor in het pro grammaboekje van ons 25- jarig bestaansfeestHet bestuur hoopt op Uw aller aanwezigheid. Actie Rode Kruis. Zoals ieder jaar heeft het Rode Kruis, huis aan huis zakjes laten rondbrengen voor de geldinzamelingsactie 1972,De zakjes zul len dit weekend worden opgehaald door de kinderen van de hoogste klas der lagere school. Moge deze actie Uw welwillende belangstelling hebben, het Rode Kruis heeft het nodig. Ned.Rode Kruis, afd.Venray, v.d.Mevr.Fleurkens- van Staveren.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1