ELSTEYNS IEUWS KEDAKTIE: BOERENLEENBANK 21 april 1972 10e JAAEGANG no. 25. Parochie H.Gda. 5e Zondag na Pasen» Zondag! 8.30 uur leesmiB voir de levende en overleden leden van de paardenverzekering, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11,30 uur leesmis voor Harrie Goumana. Maandag! 8 uur maanddienst voor Chriatiaan Gij3bers. Dinsdags 8 uur leesmis voor Martinua Peeters en Johanna Gerits. Woensdag! 8 uur leesmis voor Prsncina Cleophaa- Spreeuwenberg. Donderdag!8 uur leesmis voor de overleden familie Arts- Barten en Her mans- Arts. Vrijdag! 8 uur leesmis voor Maria van Soest- Swinkels, 14.30 uur huwe lijksmis voor het bruidspaar Orooymans- Geurta. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Janssen- Winnen. Misdienaars. ga-^er^ag. 19.30 uur Kapoen- Verstegen. Zondag! 8.3C uur Pleurkens— van GaBsel, 10 uur Spreeuwenberg- L.Claessens, 11.30 uur Artö- W.Claessene, ff Zaterdag 22 April 1972, om 6,15 uur n.n. repetitie in het GemeenschapshuiaGaarne allen present. Redactionele medeilellas^Terzoek VTTDe p_T>I> te Tenray heeft onE verzocht om TJ het volgende mede te deleni Gebleken is dat de adreswijzi gingen van de laatste jaren bij lange na niet aan allen bekend is, waar door vaak nog oude adressen (soms zelfs nog z.g. I- nummers) voorkomen op poststukken bestemd voer inwoners van IJsselsteyn. Nu op 1 Mei diverse straatnamen verandere verzoekt de PT!, te Venraj' zowel degenen die een nieuw adres krijgen als ook andere mensen om aan instanties of instellin gen (b.v. missieblaadjes, kranten, tijdschriften enz.) het nieuwe adres mede te delen. Kaarten voor adreswijziging zijn op het poetkantoor ver krijgbaar. Indien na 1 Augustus 1972 nog oude adressen op de poststukken voorkomen dan zullen deze onverwijld aan de afzender worden geretourneerd. Mogen wij dan ook in Uw eigen belang vragen om eens na te zien of alle poststukken die II ontvangt van het juiste adres zijn voorzien. Kleuterschool. maan<iag 24 April is er gelegenheid om kleuters op te geven in de kleuterschool van 3.20 - 5 uur. Daar er waarschijnlijk plaat sen overblijven, kunnen die kleuters opgegeven worden, die vóór 1 Januari 1973 4 jaar zijn of worden. krijgt later bericht wanneer Uw kind naar school kan komen. In de week van 16 tot 23 april wordt er in Nederland een actie gevoerd voor de kinderbescherming door de Stichting SAKQR. (Samenwerkende kinder beschermingsorganisatiesDe oudervereniging voor het zorgenkind zal hier voor een kerkdeur- collecte houden a.s. ZONDAG 23 April. Wij vertrouwen er op dat de collecte extra bedacht wordt, geld doet wonderen in de kinder bescherming. Met geld kun je voor die kinderen een verjaardagscadeautje kopen, een schoolfiets aanschaffen, een verpleegtehuis of een pleeggezin zoeken, een studeer of speelkamertje inrichten,of een paar dagen vacantie financieren enz. Het kan het leven van een kind normaler maken duB stop ze wat extra's toe. Wij willen er de aandacht verder nog op te vestigen dat oud papier ten behoeve van het zorgenkind steeds gebracht kan worden bij A.Eleurkena, Kerkweg 4. Namens de oudervereniging,"Yoor het Zorgen kind": P.Arts, A.Pleurkens.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1