SSELSTEYNS LAD REDAKTIE: BOERENLEENBANK. 25 februari 1972" 10e JAARGANG no.17 Parochie H.Qda, 2e Zondag van de Vasten, Zondag: 8.50 uur leesmis voor Godefridua Puts, besteld door de Boeren leenbank, 10.00 uur Hoogmis voor de ParoGhie, 11-.30 uur Jaar getijde voor Harrie Gotftnans. Maandag: 8 uur leesmis voor Jac. Janssen. Dinsdag: 8 uur leesmis voor de familie Claessens- Michels. Woensdag: R uur leesmis voor de overleden familie. Martens- Pe&tsrs. Ponderdag:8 uur leesmis voor de overleden familie Vergeldt- Ousters. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis t.e.v. H.Hart erl O.L. Vrouw van de genezing van een zieke. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor TheodoruB Claessens. s1 aterdag19,30 uur L.Claessens- Spreeuwenberg. Zondag: 8.30 uur Arts- W.Claessens, 10 u-ur Knippenberg- Koonings, 11.30 uur Kappen- Verstegen. uitvoering. 0p eijl&e deze w0ek wor(Jt in 30 gezinnen van ons dorp een brief bez»rgd, waarin een vriendelijke Uitnodiging wit. Een uitnodiging voor Bep of Frans, of voor vader en moe der. Het staat op de enveloppe voor wie de uitnodiging bestemd ia. En dan wordt iets belangrijks van U gevraagd, ieta wat nog niet altijd even ge makkelijk zal zijn. Om uw eerlijke, persoonlijke mening te zeggen over zaken Van kerk en parochie, over Christus en zondevergeving. Hoe dent U over het een en ander, wat verwacht U van de kerk en evengelie Uit onze parochie hebben zich 10 mensen voorbereid om met anderen daar over een goed gesprek te hebben. De vragen hebben ze op papiet staan, een soort enquete. Maar dan een enquete waar iets mee gaat gebeuren, hier in onze eigen plaats. Met deze 10 mensen zullen we straks alle gegevens on dervragen, om te kijken hoe we beter samen kerk kunnen zijn, dienstbaar vaor allen. Mn ar eerst willen we wetc-n hoe U denkt, wat U verwacht en wat U niet meer verwacht. Uw mening introsseor ons, Uw pastoor maar ook de groep leken die in de afgelopen maanden zich voorbereid hebben cp dit project kerkopbouw. Nog even dit, de namen van de. parochianen .die geënquetoerd worden zijn willekeurig uit de karthoteek getrokken. Pe enquetes. worden anoniem inge vuld. Pe enquetes moeten persoonlijk ingevuld "worden, niet een "gezins- antwoord", maar het eigen persoonlijke antwoord van een man of vrouw. Stille Omgang, -jaar zal -wederom de Stille .Omgang naar Amsterdam gehouden worden, en wel in de. nacht vo.n 18 op "9 Maart a.s. De intentie is dit jaar "Pat de leifdeloz-e veroordelingszuchtdie de Kerk verdeelt, in tolerante mildheid veranderen moge". Er wordt gereisd per $us en .er is gezorgd voor een goede stopplaats 00 heen- en terugreis. Bij Uw buskaartje kunt U meteen consumptiebonnen k«- pen. U wordt dan bij voorrang geholpen en hoeft daar ook niet moer af te rekenen. Pe buskosten, inclusief contributie bedragen f.11.Stopplaats voor IJsselsteyn bij Gebr, Kaysers. Verta?ek op zaterdagavond, om 21.20 uur. Kaartjes zijn vanaf heden tot en met 12 Maart verkrijgbaar bij Gebr. Key- sers. Speedige opgave gewenst.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1