I EU W S \ad REDAKTIE: BOERENLEEifBAMC 28 JaMJARI 1972 10e JAARGANG no.13 Parochie H.Qda. 4e Zondag na de Verschijning; des Heren. Zondag: 8.30 u.ur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Eeren- Hey- nen, 10 uur Hoogmis voor Peter Winnen en Geetruida Arts, be steld door de familie Arts, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor Gerard Vullingo. Dinsdag; 8 uur gesticht jaargetijde voor Albert Verheyen en Petronel- la Peeter en Willeen Verheyen. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Godfried .Puts,. Donderdag:8 uur leesmis voor Pwter Winnen besteld door de be jaardenver eniging. Vrijdag: eerste rrijdag van de maand, 8 uur jaargetijde voor Harrie Ver geldt. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voer Piet Verheyen en Maria Litjens. na—- Zaterdag: 19.30 uur W.Claessens- Arts. Zondag: 8.30 uur Knippenberg- Koonings, 10 uur Kappen- Verstegen, 11.30 uur Fleurkens- van Gassel. c-99° -e* Dit weekend zal er na de missen bij de kerk worden ge collecteerd voor de Lepra- actie, welke op radio en TV, is aangekondigd. Gaarne Uw aandacht voor deze collecte voor de melaatsen, en bij voorbaat dank. Jongerenkoor, gaterdag 29 Januari, is de repetitie om 6.15 uur in het Ge meenschapshuis. Z©rg allen op tijd aanwezig te zijn. Op 3 Februari a.s. wordt er een excursie gehouden naar de Flos- decoratiegabrieken in Tegelen. Vertrek om kwart over 1 aan de kerk. Thuis komst 7 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, opgave t.m. 30 Januari tel.no.586 Willen de dames en heren van het zwemmen aan het lesgeld denkeh. Binnenkort kan men wo r deelnemen aan een naai- en knipcursus. Deze be gint s1middags om 2 uur. De eerste les ia op Maandag 21 Februari. Opgave vóór 13 Februari bij Mevr. Jenneskens, tel.no.260. Vre,n^.(lgn.^ank-i, yoor het aflegger; van de dagafschriften lopende rekening en privé- rekening van .het boekjaar 1971, zijn op de bank gratis afleg- mapjes verkrijgbaar. Als U een dergelijk mapje wenst dan kunt U dit aan de balie verkrijgen. Sü jr.Vj-Li. Op 4, 5 en 6 Maart 1972 houdt de ruiterclub haar jaarlijkse fancy- fair en de loterij met alé hoofdprijs een Welsh- ponyveulen. De komende dagen zullen de ruiters langs de huizen loten komen aanbieden, en het bestuur hoopt op een goede medewerking, zodat de loterij goed kan verlopen. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Op dinsdag 8 Februari houdt de ruiterclub haar jaarvergadering om 8 uur bij J.Bos. Het bestuur heeft besloten om de leden ge ai extra uitnodiging meer te sturen, en hopelijk'lezen de leden allemaal deze oproep. T TT "R

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1