IJ SSELSTEYNS - fl ieuwa - 0 1AD. 21 Januari 1972. Jaargang 10, no.12. Parochie H.Oda. 3e Zondag na de Verschijning des Heren. Zondags 8.30 uur leesmis voor Peter Joh. Peetere en Petronella Loonen en overleden familie, 10 uur Hoogmis uit dankbaarheid voor de familie van Dijck- Derlkx, 11.30 uur jongerenmis voor de Pa rochie. Maandag: 8 uur weekdierst voor Godfried Puts. Dinsdags 8 uur leesmis voor Prancina Cleophas- Spreouwenberg. Woensdag; 8 uur leesmis vonr Maria van Soest- Swinkels en overleden fa— mille. Donderdag:8 uur leesmis voor Albert Pleurkens en Elisabeth Claessens. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Godfried Puts. Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Leonard Philipcen. Mis dienaar, b. zaterdag: 19.30 uur Spreeuwenberg- L.Claessens. Zondag: 3.30 uur W.Claessens- Arts, 10 uur Knippenberg- Koonings, ^Hfi^enkoor. ^orgerL} zaterdag 22 .lanuari, is er normaal repetitie om 6.15 uur in het Gemeenschapshuis. Gaarne allen present. -a-—a-re— Belangrijke mededelingen. a. wisseling dirigent. Na in de afgelopen tijd meerdere successen te heb ben behaald onder leiding van Dhr. Roefs als dirigent van de afd.muziek van de fanfare, zal het U thans verbazen dat we moeten mededelen dat de fanfare met ingang van 16 Januari 1972 van de diensten van Dhr. Roefs heeft afgezien. Reeds meer dan een half jaar waren er spanningen op het organisatorische vlak en in October vorig jaar nitten deze spanningen zich met als gevolg een algemene vergadering, waar toen een voor allen aanvaardbare oplossing kon worden gevonden. Toch heeft een en ander een verloop gehad dat niet tot het gewenste resultaat heeft geleid er. lang zaam maar zeker werden de verhoudingen weer slechter. Enkele kleinere voorvallen waren er oorzaak van dat ook nu weer een spoedvergadering van bestuur en leden werd opgeroepen. Nu bleken de oorzaken echter zo diep te liggen, dat het onmogelijk werd om nog langer met Dhr. Roefs samen te werken, zodat deze vergadering besloot om het dienstverband met Dhr.Roefs op te zeggen. Bestuur en leden van de fanfare zijn zich echter wel be wust dat Dhr.Roefs veel vot onze fanfare heeft gedaan in het 1 jaar dat hij de leiding van het korps heeft gehad. Het muzikale peil is aan merkelijk verhoogd en de leerlingenopleiding is goed op gang gekomen. Daarnaast heeft hij zich beijverd om het muzikale talent tc kweken mid- delB een door hem opgerichte en geleide blokfluitclub. Voor dit alles is Dhr. Roefs veel dank verschuldigd., maar op menselijk/organisatorisch vlak werd echter een samenwerking met Dhr. Roefs onmogelijk. De belangen van de vereniging moesten in deze voorop staan. Duidelijk willen we dan ook stellen dat het niet behalen van de wimpel in Echt van geen enkele invloed is geweest op deze beslissing. Het bestuur heeft inmiddels uitgezien naar een nieuwe didrigent en meent deze te hebben gevonden in de persoon van Dhr. Partouns uit Maasniel. Door deze dirigentonwisseling wordt de repetitieavond echter verplaatst naar de maandag. Muzikanten, Maandag 24 Januari a.s. worden jullie alle maal om 8.00 uur n.m. in het Gemeenschapshuis verwacht. b. Leerlingenopleiding. De nieuwe dirigent zal de leerlingenopleiding geheel ofi gedeeltelijk op zich nemen, maar tot nadere afspraak zal het fanfare- lid, Er.Lemmens zich met deze opleiding belasten. zie vervolg.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1