1JSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD H Januari 1972. jaarqanq 10 no. Parochie H.Oda. is» 2e Zondag na dc Verschijning dea Heren. Zondags 8.30 uur Jaargetijde voor Leonard Maessen en Anna Maesaen-Moo- ren, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur jaargetijde voor Jac.Maeesen. Maandags 8 uur maanddienst voor Lnuis Janssen en Anna Heiligers, Dinsdags 8 uur gesticht jaargetijde voor Gerard Vullings. Woensdags 8 uur maanddienst vonr Piet van Staveren. Donderdag;8 uur maanddienst voor Peter Winnen. Vrijdags 8 uur maanddienst voor Mathijs Derikx. Zaterdags 19.30 uur maanddienst voor ChriBtiaan Gijsbers. Misdienaars. 2a^er^agi 19.30 uur Fleurkens- van Gassel. Zondags 8.50 uur Spreeuwenberg- L.Claeasens, 10 uur Claessens W.- Arts, 1130 uur Knippen berg- Koonings. Zaterdag 15 Januari is de repetitie om 6.15 uur n.m. dn zaal Bos. Gaarne allen aanwezig. Ook nieuwe leden zijiy nog van harte wel kom. Bnerenlee_nbank^ Week Is er gelegenheid om de rente per 31 De cember 1971 te laten bijschrijven op spaar-deposito- en voorschotboekjes Mogen we vragen om zoveel mogelijk op de hierna vermelde dagen en uren te komen om zo een spreiding te krijgen, wat onnodig wachten kan voorkomen. Ben ge.zinalid kan met alle boekjes van het hele gezin komen. De dagen waar op wordt verwacht zijn als volgt:(de letters doelen op de eerste letter van de familienaam) Maandag 17 Januari: 9-12.30 en 1,30-4.00 uur, letter A. t/m I. fcinsdag 18 Januari; 9-12.30 en 1.30-4.00 uur, letter J. t/m N, Woensdag 19 Januari:9-12.30 en 1.30-4.00 uur, letter 0. t/m V. Donde'rdag 20 Januari; 9-12.30 en 1.30-4.00 uur, letter W t/m Z. Verder verwachten we donderdags ook degenen die op de aangegeven dag niet kunnen. Mogen we vertrouwen dat de komende week zoveel mogelijk alle boek jes (spaar/deposito/voorschotworden aangeboden voor de rentebijschrij ving. Boekjes waarop de rente per 31 December 1971 heeds is bijgeschreven hoeven niet meer te worden aangeboden. Op 3 Februari a.s. wordt er een excursie gehouden naar Flos- glas- decoratiefabrieken in Tegelen. Vertrek om kwart over 1 aan de kerk. Thuis komst 7 uur. Opgave tel. 586, t/m 30 Januari a.s. y.e.e.7.9.P2eke.rÏ.GJL'. Deze week wordt de premie afgeschreven bij de Boerenleen bank van de Januari- schatting, en de premie van de bijschattingen van September tot Januari. De premie van de Januari- schatting bedraagt 3/4 voor de koeien, en 1/4 voor de pinken. Jera '70. 17 januari begint de commissie Denksport met dammen. Iedereen die belangstelling heeft ie welkom. Aaanvang 8 uur n.m., in het Gemeenschapshuis.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1