7 Januari 1972. jaargang 10 no. 10. Parochie H.Qda. Zondag: 8.30 uur leesmia voor de Parochie, 10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Gerard Eleurkens en Anna Pouwels, 11.30 uur jongerenmis, jaargetijde voor Pr. van Soest en Anna van Bracht. Maandag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Maria Janssen- Droesen. Dinsdag: 8 uur geeticht jaargetijde voor Albert Pleurkens en Elisabeth Claessena. Woensdag: 8 uur maanddienst voor Gerarda Beetere- Ewals. Donde.rdag:8 uur weckdienst voor Poter Winnen. Vrijdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Piet Mulders en Maria Thissen, 13.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar van Bree- Pouwels» Zaterdag: 10.30 uur. huwelijksmis voor hot bruidspaar Camps- Jenneskans,. 19.30 uur leesmis vo.orGodfried Euts, besteld door de bejaarden vereniging. Misd^enaars_^ zaterdagi 19.30 uur-Kappen- Verstegen, Zondag: 8.30 uur Pleurkens- van Gsssel, 10 uur Spreeuwenbefg- L.Claessons. -- Alle leden van .het koor worden morgen zaterdag 8 Januari, 021 KW ABT VOOR DRIE aan de kerk verwacht voor de opluistering van de H.Mis bij het 25- jarig'huwelijk Jaspers- Lenssen. Zatoxdagav0nd om 6.15 uur is er repetitie in het Gemeenschapshuis waar ook allen verwacht worden. c.°ft9. De voorzitter van de parochieraad wil vanaf doze plaats na mens alle aanwezigen hartelijk danken voor het mooie kerstconcert op 1e Kerstdag, Hartelijk dank aan de organisatoren, koren, blokfluitclub en fanfare, alsmede alle individuele medewerkers voor de prachtige uitvoering. Het was weer een groot gonoege-n om naar dit concert te m^gen luisteren, maar weer eens bleek dat ook IJsselste-yn op sommige terreinen groot kan zijn. De medewerkenden met hun resp. dirigenten hebben zich veel inspan ning moeten getroosten om zo voor de dag te kunnen komen, maar deze moei te is beslist beloond geworden, Gaarne op deze plaats nog een woord van dank aan de Edelachtbare Heer Burgemeester, die dit concert ook dit jaar zou bezoeken, maar op het laatste moment bericht van verhindering moest zenden. Hartelijk dank burgemeester voor Uw bereidheid om te komen, waar mee U uw waardering uitspreekt voor hetgeen de IJsselsteynse gemeenschap op muzikaal gebied brengt. Medewerkers, ga zo door, het kerstconcert op 1e kerstdag mag zeker een stimulans zijn voor herhaling. Het bestuur van de fanfare brengt hierbij het volgende onder de aandacht van alle inwoners. Zaterdag a,s. zal de fanfare een serenade bren gen aan de jeugdfanfare van Meterik bij gelegenheid van de uitreiking van de kampioenswimpel, behaald bij de kampioenswedstrijden' in Echt. Onze blaas kapel "De- Smeleblaozers" zal de stemmingsmuziek na afloo"p verzorgen. Van af deze plaats willen we neg hartelijk dank zeggen aan de. velen, die bij de kampioenschappen in Echt aanwezig waren, om onze fanfare aan te vuren. Deze aanwezigheid van zovelen heeft de fanfare oen flinke steun gegeven en al is het gewenste resultaat toon niet bereikt, toch heeft deze grote belangstelling de fanfare do moed gegeven om op de ingeslagen weg voort te gaan. (Voor vervolg, zie verder)

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1972 | | pagina 1