3 December 1971. jaargang 10, no. 5 Farochie -H.Gda. 2e Zondag van de Advent. Zondag: 8.30 uur leesmis voor Christiaan Gij-sbers besteld do^r de buurt, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Johannes Peeters en Egberdina van Asten, 11.30 uur leesmis voor de parochie. Maandag: 8 uur weekdierst voor Peter Winnen. Dinsdag: 8 uur weekdierst voor Godfried Puts. Woensdag: 8 uur maanddienst vonr Johanna Swinkels- van Doorn. Donderdag:8 uur maanddienst voor Leonard Philipsen. /rijdag: 8 uur maanddienst voir Willem Winnen. Zaterdag: 0 uur leesmis voor de overleden familie Verhoeven- Philipsen. MisdienaaroZaterdag: 19.3° uur Verstegen- Kappen. Zondag8.3° uur Fleurkens- van Gasse118 uur Spreeuwenberg- L.Claessens, 11.30 uur Grie nen- W-vClaessens £L~_De repetitie is dit weekend: ZATERDAG 4 December om 8.1 3 uur n.rn. in het GEMEENSCHAPSHUIS. Tijdens de repetitie zal bekend worden ge maakt wanneer zondag de repetitie is. Het is weer vlug Kerstmis, dus al len present, en op tijd. Jongens en meisjes die nog voor Kerstmis het jongerenkoor willen komen versterken, zien we ook gaarne op do repetitie van zaterdag aanwezig. Voor al willen we een beroep doen op de jengeren tussen 13 en 1b jaar om het koor te komen versterken. Het is hard nodig. W»rdt lid van hot jongerenkoor en kom zaterdagavond om 6.15 uur naar de repetitie T V R - Willen alle ouders die e.en ziek- of een zdrgekind hebben dit melden bij oen van de bestuursleden. Ditzelfde geldt ook voor alle andere zieken. Wilt IJ bij de kinderen ook do leeftijd vermelden^ ,bij voorbaat'-dank. Verder willen wij U verzoeken die oen zieke hebben met Kerstmis, of iemand die al lang niet meer naar de kerk kan gaan, dit z.o spoedig mogelijk op te geven, zodat wij een goud overzicht hebben om het beschikbare bedrag zo good mogelijk te verdelen. Wijl willen het graag goed doen, maar zonder Uw hulp kunnen er zieken vergeten worden. Dus help ons, en bel even bij e.en van de. bestuursleden. Alle zieken zullen er U dankbaar voor zijn. Opgave- t/m 19 December. Willen de dames en heren die het zwemgeld nog niet betaald hebben dit zo spoedig mogelijk doen. kgiLUrfL, schoolp#v>rru hot StNieblaasf eest is er Maandag 6 December geen school. Gaarne danken we.ook nog alle ouders voor do geweldige belangstel ling die we maandag en dinsdag j.l.,. i.v.m. do kijkavonden mochten-onder- Vinden. De huis aan huis collecte voor het 31Nicolaaofec-st en Koninginne^ dagfeest heeft het bijzonder mooie bedrag van f.607.22 opgebracht. Heel veel 'dank aan allen, die bijgedragen hebben.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1