jaargang 10, no. 4 26 November 1971. Parochie H.Oda 1e Zondag van de Advent, Zondag: 8.30 uur jaargetijde voor Martin Smits en Anna Weys, 10 uur Hoogmis voor Martinus Peeters en echtgenote, 11.30 uur jonge renmis voor de Parochie, thema: Waarom Katholiek Maandag: 8 uur maanddienst voor Louis Janssen en Anna Heiligers. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Wilhelmina Claessens- Michel3. Woensdag: 8 uur weekdi.enst voor Peter Winnen. Donderdag:8 uur leesmis voor de ^verleden familie Vogels- Jeurissen. ♦ijdag: eerste rrijdag van de maand, 8 uur leesmis t.e.v. het H.Hart van Jezus uit dankbaarheid. 14.30 uur H.Mis uit dankbaarheid voor de familie Verstegen- Willems. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Andreas Philipsen. MisdienaarsZaterdag: 19.3° uur Koonings- Knippenberg. Zondag8.30 uur Kappen- Verstegen, 10 uur Fleurkens- van Gassel. Jongerenkoorziekte van de dirigent kon de vorige week de repeti tie niet doorgaan. Daarom deze week tweemaal repetitie en wel op Zaterdag om 3 uur n.m. IN DE KERK, en >p Zondag om 10.00 uur in het Gemeenschaps huis. In verband met het kerstconcert en jongerenmis gaarne allen op bei de repetities aanwezig. De repetitie op zaterdag is zo vroeg vanwege de talentenjacht. Lagere school. Nogmaals delen wij U mede, dat de kijkavonden gehouden wor den op Maandag 29^ en Dinsdag 30 November a.s., telkens van 7 tot 10 uur, s'avonds. De kinderen heb oen een circulaire can de school mee naar huis ebracht, waarin staat vermeld op welke tijd we U het liefst in school verwachten. In de personeelsvergadering is vastgesteld, dat de uitreiking der rappor ten zal.plaats hebben op ^ocnsdag 8 December a.s. St.Nicolaasfeest in de scholen. Vrijdagmiddag 3 December a.s. zal St.Ni- colaas eerst een bezoek brengen aan de kleuterschool om ongeveer half 2. Ongeveer half 3 bezoekt St.Nicolaas de lagere school. In tegenstelling tot het bericht van de vorige week, zal het feest voor de lagere school niet plaats vinden in het Gemeenschapshuis (zaal is vanwege een receptie niet beschikbaar) maar weer gehouden worden in de gymnastiekzaal van de school voor alle kinderen tesamen. -P.e-e-j--^. an^ In verband met de intocht van St.Nicolaas op Zon dag a.s. worden alle leden van fanfare en drumband (ook de jeugdleden) nm KWART OVER TWEE aan het Gemeenschapshuis verwacht. Het bestuur wil gaarne alle inwoners van I-Jssolsteyn hartelijk dank zeg gen voor de geslaagde bliksemactie van verleden zaterdag. De actie heeft f.3.000.opgebracht en dit resultaat is zeer zeker een dankwoord waard. Deze financiële steun geeft do fanfare weer de moed om vol vertrouwe.n voort te gaan op de ingeslagen weg. Allen hartelijk dank voor Uw bijdra gen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1