5 november 1971 l^argang no- imVONERS van YóoELSTEYN Na gedurende 9 Jaren de redaktie van Y.N.B. te hebben gevoerd, heeft de L.L.T.B. Ysselsteyn gemeend om met ingang van de 10e Jaar gang de redaktie van dit blad niet meer te vervullen. Zowel technische problemen als financiële konsekwenties hebben de LLTB doen besluiten om de aanmaak van Y.N.B. met ingang van 1 november 1971 stop te zetten. In overleg met de standsorganisaties is de Boerenleenbank gevraagd om het redaktiekantoor over te nemen en de aanmaak voortaan te verzorgen. Het bestuur van de Boerenleenbank heeft in het belang van een voortbe staan van Y.N.B. besloten om de redaktie over te nemen en de uitgave van Y.N.B. met ingang van de 10e Jaargang nr. 1 voortaan te verzorgen. Een van de beweegredenen tot overgang van de redaktie was o.m. dat de Boerenleenbank haar werkterrein uitstrekt over geheel Ysselsteyn, ter wijl de L.L.T.B. een steeds kleiner wordend deel van de bevolking van ons dorp tot haar leden/afnemers mag rekenen. De L.L.T.B. blijft be reid tot een behoorlijke donatie aan Y.N.B.terwijl daarnaast de inkom sten uit advertenties, aangevuld met een bijdrage van de Boerenleenbank de uitgave van Y.N.B. financieel mogelijk moet blijven maken. Met ingang van 1 november zal dus het kantoor van de Boerenleenbank als redaktiekantoor gaan fungeren, maar alvorens hierover praktische mededelingen te doen past het ons om even stil te blijven staan bij de ze redaktie-overgang en de nieuwe redaktie wil dan ook namens de gehele Ysselsteynse bevolking allereerst een dankwoord richten tot allen die in het verleden gedurende 9 Jaren aan de uitgave van Y.N.B. hebben mee gewerkt Allereerst hartelijk dank aan de vorige redaktie, de L.L.T.B. Dank voor Uw financiële bijdrage, maar ook dank aan allen van de L.L.T.B. die op een of andere wijze de wekelijkse uitgave van Y.N.B. in de afge lopen Jaren hebben verzorgd. Zonder anderen tekort te doen willen we speciaal danken J. Winnen, de feitelijke redakteur en opsteller van Y.N.B. Ook voor de nieuwe redaktie zal hij werkzaam blijven bij de op stelling van Y.N.B. Hartelijk dank L.L.T.B. voor alles in het belang van Y.N.B. gedaan. Verder een woord van dank aan de. 1 den van het N.K.V.die iedere week zorgden voor het nieten en vouwen en verder het personeel van de Boerenleenbank, dat bijna 9 Jaar lang zorgde voor een korrekte bezorging door weer en wind. Hartelijk dank voor alle moeite voor Y.N.B. gedaan. Tenslottehartelijk dank aan de middenstand, die door het plaatsen van advertenties de uitgave van Y.N.B. mede mogelijk de.ed maken. Mogen we ook in de toekomst op de advertenteis van de middenstand rekenen. Namens heel Ysselsteyn nogmaals hartelijk dank aan allen die op een of andere wijze gedurende 9 Jaren de uitgave van Y.N.B. zowel finan cieel als met "mankracht" mogelijk naakten. Het viel beslist niet altijd mee om Y.N.B. iedere week op tijd te laten verschijnen. De nieuwe redak tie zal trachten om de uitgave van Y.N.B. op korrekte wijze voort te zetten en gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet. In het belang van geheel Ysselsteyn en de verenigingen in het bijzonder is een voortzet ting van het Ysselsteyns Nieuwsblad van groot nut. Mogen wij als nieuwe redaktie U tenslotte wijzen op de praktische punten die aan de ommezijde staan vermeld. De nieuwe redaktie: Boerenleenbank Ysselsteyn. tel. 04785-276.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1