o October 1971. jaargang 9 no. 49. n Parochie HOda 19e Zondag na Pinkstor.0n Zendag: 8.30 uur lees-mis voor Maria Thijssen- Derks, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur maanddienst voor Simon Lemmcns. Maandag: 8 uur ïeesmis voor Autoon van Asten, 19.30 uur H.Mis voor de D.V.B. bij gelegenheid van Moederdag. Dinsdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Andreas Philipsen. Woensdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Pierre en Harrie Janssen. Donderdags8 uur maanddienst voor Johanna Swinkels- van Doorn. Vrijdag: 8 uur weekdierst voor Christiaan Gijsbers, Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor- Peter Joh. Philipsen. Misdienaars. -zaterdags 19-30 uur Spreeuwenberg - 1.ClaessensZondag: 8.30 uur Koonings -wocTa.es"sens, 10 uur Knippenberg - Crienen, 11.3C uur Kappen- Verstegen. Gezinsbijdrage. T -In de aigelopen week zijn de brieven verzonden om de ge zinsbijdrage over 1971 te vragen. Mogen we U nog even herinneren dat zon dag 10 October de bus in de kerk wordt gereed gezet om het zakje met Uw bijdrage in te doen. Degenen die opdracht hebben gegeven aan de Boerenleen bank om de^bijdrage af te schrijven, delen wij mede dat deze afgelopen donderdag is afgeboekt. Mogen wij U bij voorbaat reeds hartelijk danken voor de bijdrage. c Jongerenkoor. ■7337"-De repetitie van het jongerenkoor is deze week op ZONDAG 10 OCTOBER om 10 uur vmin het Gemeenschapshuis. I.v.m. het concert in Ven- ray vertrouwen we dat iedereen aanwezig zal zijn. j.V.BMoederavond op 11 October a.s„, om 7.30 uur n.m. H.Mis met medewer- king van het dameskoor, daarna.bijeenkomst in het Gemeenschapshuis. De avond wordt verzorgd door Mej. van Domburg met o.a. een filmvertoning. Op deze avond zijn alle moeders van IJeselsteyn, ook niet leden zijn van harte welkom. Op deze avond kan de contributie betaald worden.. Op 21 October wordt de jaarlijkse dropping gehouden. Opgave telefonisch onder no04785-509 Voor de cursus ''Gastvrouw, Gastheer" zijn nog enkele plaatsen vrij, maar niet meer als 8 personen. Kosten f.4.tot f.5-voor de hele cursus. Dit is een zeer leerzame cursus en2eker voor de dames die een beetje tijd over hebben, willen wij deze cursus zeker aanbevelen, voor de Heren geldt hetzelfde, tel.opgave 04783-509uiterlijk t/m 1.8 October. Deze cusus vindt plaats op 3, 7 en 10 Maart 1972, aanvang telkens om 7 uur nm. Dames opgelet II 11, De cursus eenvoudig beokhouden, bestaande uit 4 lessen begint in November. Opgave t/m 11 October (met Moederdag) Deze cursus is geheel gratis. De collecte voor het Beatrix- fonds afgelopen zondag bracht f.124.24 op. Ruitei clubzondagmiddag zal W.Janssen enkele foto's maken van de ruiterelun. Alle ruiters en bestuurleden worden dan om 2 uur n.m. op het oefenterrein verwacht. Gymclub maandagavondgroepDe les van 11 October a.s. begint om 19.00 uur, daarna zijn de "lessen'weer normaal van 20.00 - 21.00 uur. JT - v ww w n j I w j-j. xxx xj. 9 UXW v X4-

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1