1 October 197'. jaargang 9 no. 4a Parsehie H.Oda. 1.8 e Zondag na Pinksteren. Zondag: 8,30 uur jaargetijde voor Jan Mathijs Smeets en Smilia Janssen, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, *11,30 uur leesmis voor zekere intentie Maandag: 8 uur leesmis voor de fa.milie Ynlienberg- Vcrheyen. Dinsdag: 8 uur leesmis voer de familie Verstappen- Vervoort. Woensdags8 uur leesmis voor de overleden familie Deters- Theunissen. Donderd.s8 uur leesmis voor Michael Jeuriseen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Verheyen- Verstegen, Zaterdags19.30 uur leesmis voor de overleden familie Janssen-Philipsen. Misdienaars^ Zaterdags 19.30 uur Fleurkens- van Gassel. Zondag: 8.30__uur Sprceuwenberg— L0laeaeens10 uur Koonings- W.Claessens" 11 .30 uur Knip penherg- Griener;. Onze dorpsfanfare zal a.s. Zaterdag voor do eersze keer onder leiding van directeur 1»,Roofs deelnemen aan een Bondsconcours, -en wel te Areen,"waar in totaal op 2 on 3 October 17 Corpsen hebben ingeschreven. Het uur van concerteren voor do jury van onze fanfare is bepaald op 7.15 uur, in de eerste afdeling. Fct vertrek zal half 6 zijn, om aldaar nog even te repeteren en af te stemmen. Indien er nog supporters zijn die dit concours willengaan be luisteren, en geen vervoer hebben, kunnen zich nog vervoegen, bij L,Jans sen (Rijschoolhouder), daar doze genegen is om mee te rijden. Wij wensen de muzikanten en hun Directeur veel succes toe in Arcen, k- Willen de dames en horen van het zwemmen weer aan hef lesgeld den ken. Dat is voor de maand October f.10..» Tevens hunnen leden van do L.V.B. zich opgeven voor de cursus "Goed Gast vrouw/Gastheer zijn". Hiervoor kan zich ook Uw echtgenote opgeven, als TJ tenminste lid van de L.V.B, bent. Opgave tol.04785-509 A.s. zondag wordt ar aan de kcyk gecollecteerd voor het Pnnses-Beatrax- fonds. Rui tere lub... 0 dinsdag 5 October houdt de ruitcrclub een algemene verga dering in zaal Bos, aanvang 8 uur n.m. Alle leden worden dan verwacht. Gymclub MaandagavondgroepI)e vopgendc les, op 4 October dus, zal zijn van 19.00 uur tot 20.00 uur. ZuigelingenbureauIn de October zijn de bureau's cp respectieve lijk 7 en 21 October, Te koop: Mandflessen, 10-25 en 60 liter, P.Peetere, Litsenbergweg 2. Te koop: een z.g.a.n. kinderstoel, .Later ook te- gebruiken als stoeltje en tafeltje. J.Glacssens, Heidscpcelweg 158.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1