EXTRA - EDITIE yah; 50- JAAR - IJSSELSTEYN. IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 2? Augustus 1971. Jaargang no.43 BIJ GELEGEE HEID "V- Jaar Ij ^>-4 lDe ^agj ~,a3rop rle IJsselsteyr.se gemeenschap.de vijf tigste verjaardag van dit Peeldcrp gaat vieren, nadert metrasse schreden, da vele maanden van voorbereiding heeft het "Feestcomité Vijftig jaar IJs- oelstGyn" een programma samengesteld, waaraan ongetwijfeld-ieder rechtgo- - rde IJsselsteyner zijn/haar plezier zal "beleven. Bovendien wordt ver vocht, dat vele oud— inwoners var IJsselsteyn een of rrcar dagen naar het feestvierende dorp zullen komen, niet alleen om oude herinneringen or te halen, maar tevens om met eigen ogen te zien hoe er in de loop der jaren s gewerkt om var. het dorp to maken -en zeer goed leefbare dorpskern, wel- jie mag meedelén in de welvaart, kenmerkend voor de laatste jaren. •Natuurlijk zal iedere inwoner var iJ os elsteyn. gedurende de fcestwoek van .aterdag 28 Augustus t/m Zondag 5 heetomber blijk willen geven van hun .1.-: nkbaarheid voo- hetgeen in de loop van vijftig jaar tot stand is ge tracht. Deze dankbaarheid kan men o.m. uiton deer dagelijks het dorp een feestelijk aanzien te geven en dus de vlag uit te stoken. En natuurlijk il men meedelen in de feestvreugde tijdens deze week. Het feestcomité heeft een zeer aantrekkelijk programma opgesteld voor do gehele bevolking. Dit programma ziet er als volgt uit: DATERDAG 26 Augustus. 1C00 uurOntvangst van do officiële genodigden' in zaal "Ro--lanzia" 10.30 uur: Opening ven de viering not en pontificale Eucharisti.evie- ring in de parochiekerk v:.n de H.Oda. 1OQ uurQf1 iciëi opening van de viering "90 jaar IJsselsteyn" door minister Tr-.-.Lardinois en opening van de tentoonstelling "Uit de turf getrokken" door de gouverneur mr.ir.Ch. van Eocy. De ontvangst van de officiële genodigd-..n in zaal Soelanzia is een eenvou dige bogroctingsbijoenkomstwaarbij go. :n publiek aanwezig -al zijn. De pontificale E.Mis wordt gecelobr-..--rd door Mgr. Boel -t assistentie van Pastoor J.Janssen, kapelaan de Hossorg on de priesterzonen uit de parochie. ha do mis trekken de genodigden in feestelijke stoot, voorafgegaan door de fanfare ''De Poelklank'.' haar de feesttent, welke staat naast de tuin- bouwloods aan. de Peter- Janssenweg. 4. Natuurlijk zijn oor o„ inwoners van IJsselsteyn welkom bij do opening door dt minister van landbouw. In lo Ik. osttent wordt hot gezelschap wolkom geheten door do voorzitter van het feestcomité, de heer H,Jennisk.ns, waarna aan de officiële gasten tuk herdenkingsboek jc; "Vijftig Jaar IJcr.elnteyn" wordt eongeboden. De minister zal een korte toespraak houdenwaarna de gouv.ra -ur qo ten toonstelling "Uit de turf getrokken" offici-.cl zal openen in de fcuinbouw- loods. zie verder.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1