20 Augustus 1971. jaargang 9 no. 42. Parochie IIOda 12c Zondag na Pinksteren. Zendag: 8.30 uur jaargetijde voor Maria Verhoevenen overleden familie, 10 uur Hoogmis voor Henricus Maessen, Maria Mans en Jac.Janssen, 11.30 uur leesmis voor de Parochie. Maandag: 8 uur maanddienst voer Willem Winnen. Dinsdag: 8 uur maanddienst vcor Mathijs Derikx. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Litjens- Pleurkens* Donderdag:8 uur leeamis voor Francisca Clephas- Spresuwenoerg "■^ijdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fainilio Derikx-Hendriko —uterdag: 10.30 uur plechtige concelebratie met Mgr.Beel bij do opening van de herdenking van het 50- jarig bestaan van IJsselsteyn, 19.30 uur leeamis voor Gerardus Janssen. Misdienaars. 2atordag. 19.3c uur Kappen- Verstegen. Zondag8 8.30 uur van Gassel- PleurkensTo uur Spreeuwen'oerg- L.Claeseeno, 11 ~30 uur Koonings- W.Claesscns. l9M91£nkn.Qrnu de vacanties weer beëindigd zijn zullen we weer beginnen met de repetities van heijongerenkoorDe eerste repetitie, is morgenavond, zaterdag 21 Augustus om HALF ZEVKD in zaal BOS. De dirigent vertrouwt natuurïijk dal alle leden van vorig seizoen wederom aanwezig zullen zijn, maar zag ook gaarne een versterking, van het koer. Gaarne willen wij dan ook een beroep doen op alle jongens en meisjes van af 14 jaar die enige intresse hebben in zang om het jongerenkoor te komen versterken. - ,T In October zal het jongerenkoor samen met do fanfare in Venray in de Schouwburg een zondagochtendconcert verzorgen en wij zouden dan graag zo eed mogelijk voor de dag willen komen. Daarom, jongens en meisjes vanaf 4 jaar, kom het jongerenkoor versterken. Gaarne zien we morgenavond op de repetitie wat nieuwe gezichten. Dus morgenavond, zaterdag 21 Augustus, om half ze-ven repetitie bij Bos,, fOp 21 September studiemiddag in de Schouwburg te Venray voor alle leden. Onderwerp "Generatieconflict" dooi" aalmoezenier E.isinkx, aanvang half 2. Ma de spreekbeurt kop koffie met gebak, daarna gezellig samenzijn, en goed verzorgt. Opgave tel.586 t.m. 28 Augustus, f.2.50 per persoon. Bij voldoende deelname gaan we mot de bus. Beilcht voor de dames die zich opgegeven hebben voor de Passiespelen.Tot onze spijt moeten wij U mededelen dat er zich maar 8 personen heb oen opge geven, en dit zijn er veel te weinig om een bus te laton rijden. U zult dus op eigen gelegenheid moeten gaan.Inlichtingen over openingsdatum en entreeprijzen tel.no.04932-283 Zwemmen. A.s. woensdag van 9 tot 10 uur, leskosten f-2.50» Het zwemmen is iedere week op hetzelfde tijdstip, Ziektridium. Degenen die hiervoor belangstelling hebben kunnen dit opge ven tcl.no.260, de datums zijn 7- 8- en 9 September. De cadeaux— cursus begint op 7 September om 1.30 uur n.m. in het gemeen schapshuis, 6 lessen a f.2.— per les, duur 2£ uur per les. Opgave tel. no. 586, vóór 29 Augustus a.s., verdere bijzonderheden kan men op genoemd tel.no. vragen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1