m LISSELSTEUNS NIEUWSBLAD jaargang 9 no. 36. 9 Juli 19?"!. Par ochi e liOcLa 6e Zondag na Pinksteren. 8.30 uur- leesmis voor Gernrda Peebers- Kwals, besteld door de buurt, 10 uur Eoogmis voor Johannes Pesters en Egberdina van Asten en overleden familie, 11.30 uur leesmis v.ö. Parochie. S uur maanddienst voor Gerard Vullings. 8 uur jaargetijde voor Anfcoon Janssen en Maria Janssen- vinnen. 8 uur maanddienst voor Johanna Swinkeis- van Doorn. Donderdag:8 uux' gestichte leesmis voor Peter van Lipzig en Elisabeth Verhoeven. ""■-ijöag; 8 uur leesmis voor Henri cue Mae s sen, Maria Mae s sen- Mans en Jac. Maessen. Zaterdag; 19-30 uur leesmis voor de overleden familie Coenen-Spreeuwenberg Zonda: Maandag Dinsdag Woensdag: Misdienaars Zaterdag: 19.30 uur- de Wit - Claessens. Zon 8.10 uur Knippenberg- Grienen, 10 uur Kappen- Verstegen, 11-30 uur v.Gassel-Arts. Ook dit jaar sullen weer drie groepen Duitse jongeren op het Duitse kerk hof komen werken. Evenals verleden jaar zullen deze jongens en meisjes ko men uit Baden- Würter-borg. Hot vorig jaar hebben we voor het eerst deze jongelui oen z.g. familie dag gehouden waarbij de jongens en neisjes een dag doorbrachten in een IJs'selsteyns gezin. Di.t is naar we menen zowel bij dc gezinnen als bij de Duitse jongeren zeer prettig verJopen, terwijl emn vanwege de Duitse leiding dit zeer op prijs heeft gesteld. Daarom willen we dit jaar dit nog eens herhalen on zouden willen verzoeken dat degenen die hieraan mee willen werken even een telefoontje geven aan P. v.d. Kolk, Wim Arts, cf aan de Pastoor. De eerste groep komt 30 Juli, en de laatste vertrekt begin .September. -y.lrli'.PI-a Hierna volgen do vertrektijden voor de kinde ren die zich hebben opgegeven voor een vacant!eweek Jongensweek, bijeenkomst aan de kerk te IJsselsteyn. iar.dag 12 Juli 19?1, vertrek 9.15 uur 13-15 - Dinsdag 1o Woensdag 14 8.45 Meisjesboek, Dinsdag 13 Juli, vertrek 9-15 uur in de jongensweek. Maandag 19 Juli vertrek 9-15 uur Dinsdag 20 9.15 Donderdag 15 Juli, vertrek 8.45 uur Vrijdag 16 8.45 Donderdag 22 13-15 samen met de meisjes ir de meis je swook. Woensdag 21 Juli vertrek 8.4b uur Donderd.22 13 -15 samen met de jongens. Vrijdag 23 Juli vertrek 8.45 De buskocten bedragen f.6.' eerste keer mee te geven. totaal. Willen dc ouders er om denken dit de Te koop ijjieuwe aardappelen, bij Jac.Sprecuwcnhcrg, Eeikweg 12b.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1