USSElSmiNS NIEUWSBLAD 27 Mei 1971. |aargang 9 no. 30.. Parochie H.Cda. H oogfo .as tvan F ink s t e r e n 8.3X uur leeamis vo t de Parqchic0 uur HoogmisJarrgetijde voor Jacob. Ellnseiiberg.,-. 1.1,30 uur Jongerenmis, Jaarget'ijdë voor Frans van Soest en Anna van Bracht. 2e .Pinksterdag, feest van devotie, 8.30 uur leesmis .voor Peter Joh. Philips en» '0 uur Hoogmis voor de overleden familie' van .Haperen - Verschuren., 3 uur weekdierst voor Piet van Staveren, 19,. 00 uur HMi-s- uit... dankbaarheid bij hei, 45- jarig hirweli jkcfcect- van Ve-r stegen-' Arts, Woensdag: 8 uur. naanddienst voor Maria. Deters- Theunlssen, Donderdag18 uur naaiiddienst vcer Louis Janssen en Ahha Janssen- Heiligers. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur maand'd'lenst voor Simcn Dern- mens Zaterdag;: 19.30 uur maanddienst voor Gerard 'Vul lings. - Zaterdag19.30 uur Knippenberg - Grienen. Zondag: 8.30 uur Kappen - Verstegen, TC uur van Gasncl - Olaessens. Maera.enverenlfiing., 0p t i!mii om 2 in hat. Oemcsnoohape- huis, houdt Dhr. Janssen uit Yenray een bespreking over de belangen van de be j aardenver enig ir-gDaarna w-ordt er weer gekiend (met "pri j zen) Tevens maken1 de. 'bejaarden bij- voldoend*, belangstelling op '1.4 Juni een uitstapje. Een en ander zal eveneens- a.s, Dinsdag worden besproken. Alle bejaarden worden verwacht. kjeu'terschopl.. Voor de kleuters is hen 'Finkstervacantie van 31 Mei t/m 4 ni7 Juni is er weer school. nr zijn nog enkele plaatsen over .voor het komende schooljaar. Maandag7 Juni van 3.30 - 4 uur is er gelegenheid om de kleuters op te geven, die in de maand October 4 jaar wurdsn_. Op donderdag 24 Juni krijgen de kleuters vacantie tot 9 Augustus. ,.9.n-y45r.e.rcciLit-o yanap ,jeze plaats hartelijk dank aan allen die op enigerlei wijze hebben meegewerkt aan de organisatie van de motorwegraces c.p Hemelvaartsdag en daags daarvoor. Mede door Uw oelangeioze inzet zijn dozo wograces weer goed georganiseerd en dit jaar mogen we ook gerust van een uitstekend financieel resultaat spreken. Zodra alle rekeningen voldaan zijn zullen we spoedig een vergadering oproepen om het netto-» re sultaat bekend te maken. Nogmaals allen hartelijk dank en ook eveneens hartelijk dank aan allen die op financiële wijze hebben geholpen om deze wegraces mogelijk te maken. Ook dit jaar zijn er weer va cant ie we ken georganiseerd op Gr oenewoud te Swalmen, en wel in Juli en Augustus. Van 5 - 10 Juli voor jongens en meisjes van 8 tot 10 jaar, van 12 - 17 Juli voor alleen jongens van 8 - 12 jaar, van-"19 - 24 Juli voor aileeh-jongens van 0-12 jaar. Van 2(y 31 Juli voor alleen jongens van 8-12 jaarvan 2-7 Augustus yoor jóngens on meisjes van 8 - 10 jaar. .Opgave hiervoor, vóór 6 Juni bij., P,Janssen Schoolvveg 2 b (voorzitteren bij J. van Knippenberg, van Montfortstraat 11 (secretaris). Zondag: Maandag Dinsdag;

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1