Zoals intussen wel "bekend 7,al zijn, worden op .28 April a.e. 4c verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Men car. aan deze verkiezingen meedoen door zelf to gaai. stemmen, of d er een gevolmachtxgde te sturen. Indien er stemgerechtigden zijn, die dour ds stambus te een hu isgenoot welke omstandigheden ook, niet in staat zijn zelf naar gaan, kunnen zij iemand van hun naaste familieleden of een volmacht -geven om namens hem/haar ze i f een stem uit te brengen,, degens die op d'e dag van de verkiezingen in een andere gemeente verb, ij ven kunnen ook in dio gemeente ter stemming gaan, indien zij daartoe van tevoren een formulier invullen. De formulierer voor bovengenoemde vol machten dienen uiterlijk H April a zehuisDe formulieren zijn verkrii_ 29C3 en Dhr. J.Jenniskens tel04785-28 Indien iemand hiervan gebruik wenst te maken kan hij/zij zich werden ooverstaande personen s. Ie zijn ingeleverd op het fl-eneom baar bij Dhr. H.Philipsen tel. 04-783-' Veeverzekering den verzocht de v o orb aa t darde Deze week wordt er-begonnen met schatten. De 1 eden„.wcr- schetsen en andere bescheiden bij elkaar te hebben, Dij IteSSBaetieJcclub^ AfS# dinsdag begint do gymles voor de uur tot 8 uur ce 2e groep van 8 'tot 9 uuir. Mevr, Beerkens wiL voorlopig iodore groep 1 uur les geven. Ie groen cm jLaas IDg op eerste Paasdag heeft de in kersver o n iging Horst in samen werking met. Staatsbosbeheer oen orientatiewandeling voor iedereen uitge stippeld in het natuurgebied t Sc hui tv/at or", gelegen tussen Broekhui zen en Herat. Tijdens de wandeling kernb tl eerst langs het Sehuitwaler. dat een gedeelte'is van d'e cude loop van de Maas. Duidelijk zichtbaar zijn hier de leemafzettingen van do Maas in vroeger tijden. Vervolgens komt li bij het BroekhuizorbroekIn deze langgerekte pias groeien wat'ór 'Iclio en gele plomp, doch ook fraaie drijflilbegroeiingenOver oen fraaie knuppel brug. maakt U een. doorsteek door het moerasbos i U beVindt zich dan op de heg en gelegen, droge zandgronden, die enkele zeldzame diersoorten onderdak verschaffen. Het natuurgebied is voor vele vogels er andere dieren een paradijs. Door nog to verrichten aankopen zal het zeer fraaie reservaat uitgebreidwor den met 75 Ha. tot een oppervlakte van 275 Ha. Hen loopt de route aan de hand van eer. beschrijving en men dieni enkele gekir vragen op te lossen die betrekking hebben cp wat IT ziet. Dc bost seerden ontvangen eon kloi.no prijs. Er kan alleen of in groepjesgelo pen worden.-De wandeling duurt ongeveertwee uur. Halverwege kunt U pau seren om oen frisdrank of een kop soep te gebruiken. Tussen 10 uur on H.30 uur kan men starten. De kosten van deelname zijn f.1.voor vol wassenen, en kind-eren f .—,50.- Het begin en einde van de wandeling zijn gelegen aan de parkeerplaats langs de weg van Broekhuizen - Horst, de Horsterdijk. Rui ;erclub0p de -samengestelde wedstrijd i.n Asten H„ de Wit, met Pabicla, werd door onze rui- xers bijzonder goed gereden. H. de Wit, met kabicia, word eerste m hex nummer dressuur, en in het algemeen dressuur, cross er.springen 8e, M, van Aston met Ibec de 10e pr.en H,Janssen met Iwarx de 12e pr. Op d< krïngwedstrijd in 'Horst behaalde M.Spréeuwerberg met-Anca de ie pr, in het dressuur li.' en do 2c prijs -P. van Ass met Ringo. W.Verheycn en R.. Janssen' slaagden beiden voor het ruiterinsigne Op 2e Paasdag is er een springconcours in Orathem, waar 2 ruiters aan deelnemen van onze vereniging. Steeds uit voorraad leverbaar, diverse perkplanten, «jVer linden, Heiösepeel weg 79. Te koop:- viooltjosplantcn, P. Pot ten, Schoo i-weg 6 O

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 2