jaargang 9 no. 9 31 December 1970. Parochie H.Oda. 1g Zondag la Kerstmis. Zondag: 7.30 uur leesmis voor de parochie8 45 uur gesticht jaargetijd voor G-erard Pleurkens en AnnanPleurkens-Ponwels 10 uur Hoogmis jaargetijde voor Harrie Stiphout* 11=30 uur weekdienst voor Simon Lemmens. Maandag: 8 uur leesmis voor Prancina Olephas- Spreeuwenberg. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Gerard Vuliings besteld door de bejaarden vereniging. Woensdag: Driekoningen, 8 uur weekdiensf voor Johanna Swinkels- van Doorn onderdag:8 uur leesmis voor intentie van de familie fam. Verheyen* Ver stegen. Vrijdag: 8 uur gesticht jaargeijde voor Maria Janssen- Droesen. Zaterdag: 19.30 uur weekdienst vom Gerand Vuliings. MklÉiDVPlJJLn Zondag: 7.30 uur Knippenberg- Cr ionen, 8.45 uur Kappen- Ver stegen, 10 uur van G-assel- Arts, 11.30 uur Pleurkens- Spreeuwenberg. - - Als voorzitter van de Parochieraad voel ik er behoefte aan, om namens allen bezoekers onze welgemeende dank. uit te spreken voor het uitstekende kerstconcert dat we op eerste kerstdag mochten beluisteren. Hier is'weer eens gebleken dat in onderlinge samenwerking mogelijk is. Door de inzet van veel tijd, opoffeing en overgave hebben de diverse ko ren en de fanfare, onder leiding van ieders dirigenten, aangevuld met de prachtige slistische prestatie van mej. Silvia Kropman, een programma kun nen brengen, waarop menige grote plaats jaloers kan zijn. Allen hartelijk dank daarvoor. Maar naast onze dank aan dc medewerkers wil ik hier ook al ren hartelijk dank zeggen, die, meer of minder op de vergrond tredend, bun medewerking hebben gegeven bij de organisatie bij dit kerstconcert. met al een cultureel gebeuren^ ^at er zijn mocht en zeker' voor herha ling vatbaar is. Een kleine kritische kantekening: gaarne een volgende keer de tijdsduur wat beperken. Nogmaals, allen hartelijk dank voor het gebodene. De Parochieraad wenst voorts alle inwoners van IJsselsteyn een Zalig Nieuwjaar. L.Pouwels, voorz. Parochieraad. J_ongerenkoor2aper(^ag 2 Januari 1971, repetitie, direct na de avondmis in het Gemeenschapshuis. T VP- Willen de dames en heren van het zwemmen weer aan het lesgeld den ken. Sn denk op 15 Januari 1971 aan ons groot carnavalsbal voor onze le den met echtgenoot. eug raa zondag 3 Januari hebben we om 1C uur vergadering in het Gemeenschapshuis. Enkele agendapunten: nabespreking activiteiten, 50 ja rig bestaan IJsselsteyn; 1 Contactpersoon aanstellen voor de feestcommissie. 2, Orkesten.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1