jaargeng 9 no. 51 23e Zondag na Pinksteren. Zondag 7.30 uur leesmis voor HendrikuB Maessen, Maria Maessen-Mans en Jac.Maeesen, 8.45 uur leesmis voor Renier, Antoinette en Jo Swinkele, 10 uur Hoogmis voor de parochie, 11.30 uur leesmis. Maandag: 8 uur maanddienst voor Anna Janssen - Heiligere. Xinsdag: 8 uur leesmis voor Peter Joh. Rongen. Woensdag: 8 uur leesmis voor Hendrikus en Theo van de Ven. Londerdag:8 uur leesmis voor Francina Cleophas - Spreeuwenberg. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Marinus van Dijck, 18 uur H.Mis uit dankbaar heid bij het 124 jarig huwelijksfeest van de Laat- van Hellemond Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Verheyen- Verstegen hxenaarsZaterdag^ 19 «30 uur de Wit - Koonings. Zondag: 7.30 uur Knip penberg - Crienen, 8.*45 uur van Gassel - Verstegen, 10 uur !Arts - Kappen, 11^30 uur Fleurkens - Spreeuwenberg. i Eventueel achtergebleven zakjes voor de gezinsbijdrgge 19? nog gaarne ontvangen in de brievenbus van de pastorie, terwijl U ook middels overboeking op rekening van het Kerkebestuur, afd.gezinsbij dragen bij de Boerenleenbank, Uw gezinsbijdrage kunt doen. Mededeling inzake repetities: Morgen zaterdag 24 October is er GEEN repetitie voor het jongerenkoor. De volgende week zijn de repeti ties als völgt: Woensdag 28 October, sravonds om 7.15 uur, Zaterdag 31 Oc tober s'avonds om 8,15 uur (na de mis In verband met de voorbereiding voor het kerstconcert mag niemand op deze repetitie ontbreken. Kom daarom allen. De repetities worden gehouden in he ^meenschapshuis, tenzij anders wordt bekend gemaakt. Fanfarp j:n Zoals reeds eerder bekend is gemaakt zal de fanfare Vrijdag 23 October 1970 in het Gemeenschapshuis om 8 uur nm. een receptie houden, we gens het "behaalde succes van onze drumband# (Dus hedénavona om 8 uurc) Na het officiële gedeelte zal de afd.Muziek een muzikale hulde brengen, waarna de hofkapel voor de rest van de avond voor de vrolijke noot zal gen. U komt toch ook Geef blijk van medeleven met de muziek, welke onder nieuwe leiding tot gro tere bloei hoopt te komen. Verder maakt het bestuur bekend aan de leerlin gen en muzikanten dat de repetities van volgende week dinsdag is verscho ven naar Woensdag, wegens een show in het Gemeenschapshuis. Dus leerlingen en muzikanten tot Woensdag op dezelfde tijd. H-JT 34», jn ae gekozen dorpsraad zijn de functies vastgesteld als volgt J,Houben voorzitter, W.Koonings, en Fr. v.d. Pas, die het dagelijks le ctuur vormen, en met algemene stemmen werd buiten de raad gekozen als se cretaris H.Philipsen. 50 jarig bestaan van IJsselsteyn, De dorpsraad heeft in principe besloten "dat de officiële viering zal plaats vinden in de week van 20 tot 27 Juni 1971. Verenigingen die bij die gelegenheid bepaalde festiviteiten zullen organiseren, gelieve dit zo spoedig mogelijk op te geven. We mogen nogmaal wijzen op de hiervoor geplaatste ideeënbus bij de L.L.T.B. alhier.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1