23 Januari 1970, jaargang 9 no. 12 Parochie H.Oda. 3e Zondag na de Verschijning des Heren. Z'.ndag: 7,30 uur leesmis voor Prancina Cleophas-Spreeuwenberg, 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Houben-Priezen, 10 uur Hoogmis voor de parochie, 11.30 uur Jongerenmis. Maandag: 8 uur leesmis voor Peter Joh. Philipsen. Dinsdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Öusters-Claessens Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Verhoeven-Philipsen. Donderdag:19 uur leesmis voor Antoon Peeters. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Willem Vollenberg en overleden familie. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor de familie Heidens- Smits. Collecte voor de Memisa, Medische Missie Actie. Misdienaars s Zaterdag: 19.30 uur Cox-Janssen. Zondag: 7.30 uur van Gasse1- - M,Koonings, 8.4.5 uur Pleurkens-P,Koonings, 10 uur de Wit-Arts GezinsbijdrageDe afgelopen week zijn de inschrijfbiljetten voor de ge zinsbijdrage voor het jaar 1970 verzonden. Deze inschrijfbiljetten zul len een van de komende weken weer worden opgehaald. Indien U dit wenst, kunt IJ de enveloppe met het inschrijfbiljet ook in de brievenbus van de boerenleenbank deponeren, waar de administrateur ze dan wel zal vinden. Bij voorbaat onze hartelijke dank. - eren ■nn De komende week zal weer gelegenheid zijn om de rente per 31 December 1969 te laten bijschrijven op de spaarrekeningen e.a. Mogen- wij de houders van spaar- deposito- voorschot- en jeugdspaarboekjes vra gen zoveel mogelijk op de hierna vermelde dagen en uren te komen om zo een spreiding te krijgen van de aanbieding van boekjes,wat onnodig .wach ten kan voorkomen, EEN gezinslid kan met alle boekjes van het gezin kcmen. De uren en dagen waarop U verwacht wordt zijn als volgt: MAANDAG 26 Januari: van 9 - 12 en van 1-4 uur de letters A t/m I. DINSDAG 27 Januari: van 9 tot 12 uur en van 1-4 uur,letters J t/m N. Wr-eiisdag 28 Januari:van 9 - 12 en 1 - 4 uur, de letters 0 t/m Y. DONPBÈDAG 29 Januari: van 9 - 12 en van 1-4 uur de letters W t/m Z,, Terwijl we op Donderdag ook degenen verwachten die niet op de aangegeven dag kunnen. Mogen we vertrouwen dat de komende week zoveel mogelijk alle boekjes worden aangeboden voor de rentebijschrijving per 31 December 1969. Beekjes waarop de rente per 31 December 1969 reeds is bijgeschreven hoe ven NIET meer te worden aangeboden. Tenslotte nog allen hartelijk dank voor de medewerking welke wij mochten ondervinden om de jaarafsluiting op een zo vlot mogelijke wijze te laten verlopen. TYP - Op donderdag 5 Pebruari 1970, wordt er een uitwisseling gehouden met de afd.Leunen te Leunen. Bijeenkomst aan de kerk om 7 uur nm.opga ve voor 1 Pebruari 1970, bij Mevr.VergeldtHeidsepeel, tel.no.586 -Be reis wordt per bus gemaakt. Kankerbestrijding. Als bijlage van IJNB'. treft een circulaire aan betref fende de kankerbestrijding. Een dezer dagen wordt U bezocht voor lidmaat schap, het zgn. Koningin Wilhelminafonds

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1