jaargang 9 no. 5 4 December 1969 Parochie H.Oda. 2e Zondag van de Advent. 7.30 uur leesmis voor do parochie:, 8.45 uur leesmis t.e.v. het H.Hart voor de genezing van een zieke, 10 uur Hoogmis voor Mar- tinus Peeters en Johanna Gerrits, 11.30 uur leesmis voor zekere intentie 8 uur leesmis voor Victor Luyten. 8 uur leesmis voor G-errit van Dijck. 8 uur leesmis voor Thoams Michels en echtgenote. Donderdag:19 uur leesmis voor de overleden familie van Vegchel-Verheyen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Peter Joh. Rongen. r 5erdag: 19.30 uur leesmis voor de overleden familie Keysers- Smeets. Zaterdag 19.30 uur: de Wit - Arts Zondag 7.30 Janssen - Bos 8.45 Janssen - Cox 10 van Gassel - M.Koanings 11.30 Eleurkens. - P.Koonings. Zondag Maandag: Dinsdag: 0ensdag: -0-- De Liturgische commissie heeft zich onlangs beraden omternt een passende viering van 1e Kerstdag, welke past in de veranderde litur gische opvattingen. De verspers op 1e Kerstdag is een van de Liturgische vieringen die niet meer tot de mensen spreekt. In navolging van diverse andere plaatsen is gezocht naar een passende ver vanging en tenslotte is de keuze gevallen op een Kerstconcert. Hoewel een kerstconcert niet direct een liturgisch gebeuren is, wordt hiermede een kerstfeer opgeroepen, en kan zo mogelijk bijdragen tot een bezinning op het Kerstfeest. Dit concert zal worden gehouden op 1e Kerstdag om 3 uur n.m. in de kerk. Aan dit concert werken mee: a. het kerkelijk zangkoor (dames en heren) 1 het jeugdkoor met orkest, c. het kinderkoor, en d. fahfare "De Peel- a-ank, "terwijl voorts nog een intermezzo-groep zal optreden. Met dit kerstconcert hopen we een zinvolle bijdrage te leveren tot een passende viering van 1e Kerstdag, en we hebben het vertrouwen dat een vol le kerk dit kerstconcert zal komen beluisteren. De duur van het concert is 1.15 uur, zodat dit concert om ongeveer 4.15 uur n.m.. is afgelopen. De entree is gratis en gezorgd zal worden voor een aangename temparatuir in de kerk. Wij maken U nu reeds op dit kerstconcert attent om in de gelegenheid te stellen bij de planning van Uw tijd op 1e Kerstdag hierme de rekening te houden. HOUDT de NAMIDDAG van 1e KERSTDAG VRIJ VOOR EEN BEZOEK AAN DIT CONCERT. T V ~R Op dinsdag 9 December n.m. 8 uur in zaal Bos een lezing met film over kankerbestrijding, sie de folder bij IJNB. Deze avond is toegangke- lijk voor alle personen boven 16 jaar. Tevens sal op die avond de 2- Lour- des- reizen verloot worden. De 'leden die nog loten willen hebben kunnen voor de vergadering nog terecht hij een van de bestuursleden. Zuigelingenbureau. In maand December is in verband met Kerstmis slechts eenmaal bureau, en wel op Donderdag 18 December.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1