1JSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 10 October I9f9. jaargang no. 49.. Parochie H, Oda._ 20c Zondag na Pinksteren, Zondag: 7*30 uur leesmis voor Maria Thijsscn- Derks, 8.45 uur jaarge tijde voor Michiel Jeuriseen, 10 uur Hoogmis, gesticht jaarge tijde voor Andreas Philipsen, 11.30 uur leesmis voor de parochie. Maandag: 8 uur geem mis, 19 uur avondmis voor de L.V.B, bij gelegenheid van moederdag. Dinsdag: 8 uur leesmis voor zekere intentie. Woensdag: 8 uur gesticht jaargetijde voor Pierre en Harrie Janssen-. Donderdag:19 uur maanddienst voor Jac. Janssen. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Leonard Maessen. Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Jan Litjens. Misdienaars: Zaterdag 19.30 uur, Janssen - Cox Zondag 7.30 van Gassel - M.Koonings 8.45 Fleurkerxs - F.Koonings 10 de Wit Arts 11.30 Janssen - Bok. Was U de GEZINSBIJDRAGE voor 19^9,de vorige week vergeten?. Indde brievenbus van de pastorie is Uw zakje met de bijdrage nog steeds welkom. Vergeet U het niet, bij voorbaat onze dank. Als U daaraan de voorke keur geeft dan kunt U Uw bijdrage ook steeds storten of overschrijven op de rekening van het R.K. Kerkbestuur IJs.selsteyn bij de Boerenleenbank te IJsselsteyn. Gaarne onder vermelding "Gezinsbijdrage 19^9". Reeds nu delen wij U mede, dat de herfstvacantie dit jaar za-l zijn van Maandag 20 October tot en met Vrijdag 24 October. Dit is dus een hele week. Omstreeks half November als. worden weer de jaarlijkse, eerste serie, contactavonden gehouden. Hierover volgen vanzelfsprekend nog nadere mededelingen. De jeugdcommissie IJsselsteyn, die geformeerd is om de activiteiten in het binnenkort te bouwen jeugdhuis te organiseren en te leiden, houdt volgende week een kleine enquête. Deze enquête wordt gehou den om te weten te komen wat voor soort activiteiten de jeugd in dit ge bouw wensen, en wat zij zelf willen doen. A.s. woensdag wordt er aan alle jongens en meisjes van IJsselsteyn die tussen 12 en 18 jaar zijn een enquêteformulier uitgereikt. Deze formulie ren moeten meteen worden ingevuld, zodat we ze vrijdags weer kunnen opha len. Voor de jongelui die per abuis geen formulier ontvangen hebben, zijn deze nog verktijgbaar bij de leden van de commissie. Wij hopen dat ieder een het belang, «an deze enquête inziet, en de IJsselsteynse jeugd in de naaste toekomst gezonde ontspanning en actieve vrijetijdsbesteding kunnen bieden. Jeugdcommissie IJsselsteyn, J.Koonings, voorzitter C. Klomp, secretaris.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1