USSELSTEIJNS Mil:UWSBLAD 14 Augustus 1969 jaargang 3 no.^j Parochie H. Oda. 12e Zondag na Pinksteren. Zondag; 7.30 uur leesmis voor Gerard Peters, 8.45 uur maanddienst voor Jac. Janssen, 10 uur Hoogmis voor de familie v.d. Oever- Claes- sens, 11.30 uur leesmis voor de parochie, haandag; 8 uur leesmis voor Harrie Stiphout. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Leo Maessen. Woensdag; 8 uur maanddienst voor Maria van Soest - Swinkels. Donderdag:19 uur. maanddienst voor Michiel Jeurissen. Vrijdag: 8 uur jaargetijde voor Maria Verhoeven- en overleden familie. Zaterdag: 10,30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Hanraets - Claessens, 19*30 uur leesmis voor Victor Luyten. adienaarsZaterdag: 19.30 uur, van Gassel - Pleurkens. Zondag; 8,45 uur, Bos - Janssen 7,30 uur, de Wit - Arts. 10 uur, Cox - Janssen. 11.30 uur, P. Koonings - M.Koonings, Contactavond. Dinsdag 1.9 Augustus zal er weer een contactavond plaats' vin den in het Gemeenschapshuis, met de buitenlandse jongeren die bij het Duit se kerkhof verblijven» Deze groep is samengesteld uit een aantal Duitse, ostenrijkse en Italiaanse jongeren, waardoor de contactavond intressant beloofd te worden. Wij verwachten daarom veel jongeren uit IJsselsteyn op deze avond, ook jongens om te laten zien dat het artikel .in het Dagblad voor Koord Limburg, waar de Heer Driesen meent dat bij de IJsselsteynse jeugdhiervoor geen belangstelling bestaat, toch wel iets bezijden de waar heid is. Woensdagavond 20 Augustus zal om 7 uur nm, een voetbalwedstrijd tegen de buitenlandse jeugd gespeeld worden. Le hierboven genoemde contactavond zal muzikaal worden opgeluisterd door "De Tonjo's-" uit Oirlo. 7 Op donderdag 21 Augustus begint weer het zwemmen. De leden die wil len gaan zwemmen, kunnen zich opgeven bij-Mevr. van Beers, tel.no.04786- _289. Bij de eerste les de contributie f.8»- per 4 léssen betalen. Het zwemmen is van 8 tot 9 uur s'avonds. Er zal zaterdagavond en zondagmorgen voor de H. Missen gecollecteerd wor— den voor het ziekentridium, in plaats van huis aan huiscollecte. Deze col lecte wordt ten zeerste aanbevolen daar het ook voor de zieken van onze parochie is. WieIerc omit a Hei; bestuur van het wielercomité nodigt bij deze allen die hebben meegewerkt bij de organisatie van de motorwegwedstrijden onder aus piciën van de KNMVop 26 en 27 Juli jl. uit, tot.hét 'bijwonen van een vergadering van het comité op DINSDAG 19 AUGUSTUS a,s,, om 9 uur nm, in zaal Bos. Wij vertrouv/en dat allen dan aanwezig zijn voor een nabeschou wing omtrent de georganiseerde mototwegwedstrijden. boerenleenbank. Herhaaldelijk -krijgen wij de afgelopen weken, accept-giro kaarten van de Dienst Omroepbijdragen aangeboden ter betaling ad, f.24. Wij verzoeken de rekeninghouders om de bijgesloten toelichting GOED te le zen, daar er geen radiogeld verschuldigd is als U ook reeds kijkgeld be taald voor de televisie» Volgens de toelichting dient U dan de accept-gi rokaart terug te zenden met de bijgesloten toelichting, waarop U dan het- nummer van Uw televisiekaart dient te vermelden» Mogen wij vertrouwen dat van deze mededeling nota wordt genomen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1