IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD i Augustus 1969. jaargang 3 t ^o. 39 Parochie H.Oda. - lOe Zondag na Pinksteren. Zondag: 7.30 uur leesmis voor de familie Geurts- Peeters, 8.^5 uur leesmis voor Marinus van Dijck, 10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Gerardus Vergeldt, 11.30 uur leesmis voor de parochie. Gedurende deze week is er verder geen H.Mis, Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Gerardina Menting- Arts. nisdienaarsr, Zaterdag 19.30 uur: Janssen - Cox Zondag 7*30 uur: Koonings - Koonings. 8,45 uur: van Gassel - Fleurkens. 10 uur: de Wit - Arts 11.30 uur: Bos - Janssen. LoV.B. Daar er te weinig belangstelling voor het uitstapje is, kan deze niet door gaan. Op woensdag 27 Augustus a.s. wordt de wéduwendag gehouden in de foyer van de Stads schouwburg, Wilhelminastraat 18 Sittard. Het programma begint om 10.30 uur vm. pre cies, en zal 5 uur eindigen. Dhr. Luc. Geurts voorzitter van het N.K.V, houdt een inleiding over "Leven in de tijd en geen tijd meer om te leven", waarna een forum waarin verschillende deskundigen zitting hebben. De kosten bedragen f.6.50 en bijj aanmelding betalen, tel.04930-2019. Er zal gezamelijk met de kring een bus naar Sittard rijden. Opgeven t/m 3 Augustus, omreden de opggve op 5 Augustus in Roermond moet zijn. B.L. Up net jaarlijkse dames- voetbaltournooi te Oostrum wist onze afdeling een 2e prijs te behalen. De meisjes die hieraan hebben deelgenomen van harte proficiat. M.B.L. - K.P.J.L. Qp zaterdag 13 September zal obs jaarlijks uitstapje, bij voldoen de deelname, plaats vinden. De reis gaat naar Valkenburg en omstreken. Opgave voor 10 Augustus bij Bert van Vegchel en Jo Flinsenberg. Wielercomite. ,r vanaf deze plaats willen wij allen hartelijk danken die op een of an dere manier hebben meegewerkt om de motorwegraces van het afgelopen weekeinde mede te organiseer en. Nu de opbrengsten bekend zijn, kan reeds wodden medegedeeld dat er een batig saldo zal zijn zodat alle moeite niet tegergeefs is geweest. In de eerstkomende weken zal een vergadering worden belegd om van gedachten te wisselen omtrent de organisatie en wij 'vertrouwen dat deze vergadering door allen zal worden bezocht. Nogmaals hartelijk dank aan allen die hebben meegewerkt om deze motorwegwedstrijden te doen slagen. Nageko^eji^erjxJit^ aansluiting op het bericht onder S.V. IJsselsteyn, betreffen de de voetbalwedstrijd op Vrijdag 1 Augustus, tegen de Duitse bezoekers, berichten wij dat na de voetbalwedstrijd een contactavond gehouden wordt in het Gemeenschaps huis, met de groep Duitsers die momenteel in IJsselsteyn aanwezig zijn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1