jaargang 6 no. 34 27 Juni 1969. Parochie H. Oda. 9e Zondag na Pinksteren^ Zondag7.3° uur leesmis voor de parochie, 8.45 uur leesmisvoor zeke re intentie, 1c.30 uur Hoogmis, waaronder priesterwijding van Piet en Wim Jeeniskens. Maandag; 8 uur leesmis voor intentie van de familie Slangen - "Verheye.n, 18 uur eerste H. Mis voor de twee neomisten met zang van het jongerenkoor. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Marinus van Dijck. Woensdag; 8 uur leesmis voor de familie Philipsen- Nijssen. derdag; 15 uur huwelijksmis voor het "bruidspaar van Kessel - G-eurts, 19 uur avondmis voor Harrie PoeIs, Vrijdag; eerste vrijdag van de maand, 7 uur leesmis voor Johanna Aerts- Barten, 11.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar van de Over- Claessens - - Zaterdag; 19.-30 uur avondmis voor_de_overleden familie vd.Broék-Philipsen Misdienaars: Zaterdag: 19.30 uur, Janssen - Cox. Zondag: 7.30 van Asten - Spreeuwenberg 8.45 de Wit - ;s Wij verzoeken nogmaals om. vóór de hoogmis waarin de priesters gwijd not den, geen gereserveerde plaatsen in te nemen. Be eerste 8 backen in het middenschip, en alle plaatsen in de zijbeuken, zijn gereserveerd.. Tevens verzoeken wij degenen die wonen aan de Buitenweg en in de kom, om de vlag uit te steken 1 Be wijdelingen zullen afgehaald worden, met hun familie, 13 het Gemeen schapshuin, waarheen ze ook na de mis zullen worden-begeleid, /ooi- de in gang van het Gemeenschapshuis worden:de toespraken gehouden. .chting GemeenschapshuisZondagmorgen zal het cafa. van het Gemeenschap^- huis niet geopend zijn voor cafe- bezoekers. Op deze morgen zal het oafe benodigd zijn voor de recertie, welke in aanslu'.i ling op de plechtigheden in de kerk, in het GeHneens chap abuis worjfdt gehouden. La g e r e s c h o o 1t)q vacant ie voor» Ge lagere schoolkinderen is van Maandag 38 Juni tot en met Vrijdag 8 Augustus. Het nieuwe schooljaar "begint we-.-.i op Maandag 11 Augustus. Klassen-indeling. In het komende schooljaar zal de klassen-indeling aio v<oTgt~zTj~n Klas 1 Klas 2 Klas 2 Klas 3 Mej. Janssen (eerste helft alfabet) Dhr. van den Heuvel, (tweede nelft alfabet) Mevr. Geelen. Hog niet bekend. Combinatieklas 3 en 4: Bhr. v.d. Kolk.. Klas 4: Bhr. Boenen» Klas 5: Bhr. Verschuuren. Klas 6: Meisjes, Mej. Storms Klas 6: Jongens,. Bhr. Stéverink. Handboogschut-terijzaterdag 28 Juni, 4e Bondsconcours te leunen. Alle schutters worden om 6 uur in leunen verwacht. Pr wordt met 4 .zes tallen aan deelgenomen. Zorg allen op tijd aanwezig te zijn.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1